Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
10869    
Ημερομηνία Έκδοσης:
12/1/2021 11:25:26 πμ
ΑΔΑ:
6ΣΡΜ4653Π4-ΒΞΙ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
12/1/2021 12:32:05 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου με εφελκυόμενες μεμβράνες (CPV: 45223210-1 / Χαλύβδινες Δομικές Κατασκευές), στο πλαίσιο της πράξης «Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 117 αυτού και σύμφωνα με:

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
akamperi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
12/1/2021 10:32:06 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις