Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
13328    
Ημερομηνία Έκδοσης:
13/1/2021 1:35:15 μμ
ΑΔΑ:
ΩΚΗΚ4653Π4-0ΓΞ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
13/1/2021 2:26:16 μμ

Φορέας:
Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Θέμα:
Επικύρωση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας - Αξιολόγησης προσφορών Συνοπτικών Διαγωνισμών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ηρακλείουγια τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και αξιολόγησης Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών του Συνοπτικού διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016(ΦΕΚ-147 Α/8.8.16) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», για την «Προμήθεια με τοποθέτηση Ειδικών μεταλλικών κατασκευών» στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ" (με κωδικό ΟΠΣ 5008961), του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΚΡΗΤΗ 2014-2020".

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
egeorgali@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
13/1/2021 12:26:16 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις