Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
70431    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/2/2021 4:56:21 μμ
ΑΔΑ:
Ψ4ΠΤ4653Π4-ΦΒΦ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23/2/2021 1:47:25 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Απόφαση ακύρωσης του με αρ. οικ. 58721 / 12-02-2021 Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια ειδικών αδρανών υλικών», (CPV: 14212200-2 / Αδρανή Υλικά ), στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020», με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016) και ειδικότερα του άρθρου 117

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
akamperi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
23/2/2021 11:47:26 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις