Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
83391    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/3/2021 4:35:09 μμ
ΑΔΑ:
6ΚΦΒ4653Π4-ΠΙΟ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
2/3/2021 1:37:40 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Έγκριση του από 24-02-2021 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Πρόχειρων Διαγωνισμών, που αφορά στην αποσφράγιση του φακέλου "Δικαιολογητικά κατακύρωσης" του Συνοπτικού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. οικ. 11132/14-01-2021, (ΑΔΑ: 616Φ4653Π4-ΝΦΣ), (ΑΔΑΜ: 21PROC008009254), για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικού στεγάστρου με εφελκυόμενες μεμβράνες (CPV: 45223210-1 Χαλύβδινες Δομικές Κατασκευές) στο πλαίσιο του έργου «Ανάδειξη και βελτίωση της επισκεψιμότητας του Κάτω Κάστρου Μυτιλήνης» ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
akamperi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
2/3/2021 11:37:42 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις