Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
144715    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/4/2021 4:38:50 μμ
ΑΔΑ:
6ΝΦΑ4653Π4-ΤΤΩ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
6/4/2021 5:11:21 μμ

Φορέας:
Τμήμα Αρχαιολογικών Έργων και Μελετών

Θέμα:
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την "Προμήθεια και τοποθέτηση τελικής επίστρωσης αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου" στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου: "ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΕΣΑΡΑΣ" (με κωδικό ΟΠΣ 5008961), του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΚΡΗΤΗ 2014-2020",CPV: 44112200-0 (επενδύσεις δαπέδων), με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016).

Είδος Απόφασης:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Υπογράφων:
Σερπετσιδάκη Ιωάννα

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
egeorgali@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
6/4/2021 2:11:23 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις