Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
152318    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/4/2021 1:23:58 μμ
ΑΔΑ:
98ΓΒ4653Π4-Κ3Φ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
9/4/2021 5:48:26 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Θέμα:
Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση αποθηκευτικού συστήματος κινητών και σταθερών συστοιχιών (CPV: 39151100-6 «Συστήματα Ραφιών»), στο κτήριο αποθηκών της Ηφαιστίας Λήμνου, στο πλαίσιο της Πράξης: «Ανάδειξη Πολιτιστικής Κληρονομιάς ως μέσο Τοπικής Ανάπτυξης - EΛΚΥΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ», ενταγμένης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία Interreg V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016)

Είδος Απόφασης:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Υπογράφων:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
stavten.culture@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
9/4/2021 2:48:27 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις