Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
165979    
Ημερομηνία Έκδοσης:
14/4/2021 3:08:40 μμ
ΑΔΑ:
6ΕΦ84653Π4-2ΓΦ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/4/2021 12:06:34 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικών και Υποδομών

Θέμα:
Προκήρυξη διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την παροχή Γενικών Υπηρεσιών Καθαριότητας Κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠ.ΠΟ.Α. (Τομέα Πολιτισμού).

Είδος Απόφασης:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Υπογράφων:
Αντωνόπουλος Εμμανουήλ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
achatzakou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/4/2021 9:06:35 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις