Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
298746    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/6/2022 4:35:47 μμ
ΑΔΑ:
ΨΙΙΟ4653Π4-10Υ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23/6/2022 7:10:24 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση ανάθεσης εργασιών καθαριότητας σε χώρους αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων, συνολικού ποσού τριάντα χιλιάδων εξακοσίων εξήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτών (30.666,40 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, από τις διατιθέμενες πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισμού έτους 2022 στον ΑΛΕ 2420204001 «Έξοδα για υπηρεσίες καθαριότητας».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Χρυσουλάκη Στέλλα

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
gasimakopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
23/6/2022 4:10:24 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις