Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
119655    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/3/2023 5:37:39 μμ
ΑΔΑ:
Ψ6944653Π4-ΓΣΥ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/3/2023 1:47:20 μμ

Φορέας:
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας

Θέμα:
Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών α) Αξιολόγησης και β) Παρακολούθησης / Παραλαβής για Διαγωνισμό άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής του υποέργου 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 20.500 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149227) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
Διδασκάλου Γεώργιος

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
nkarydakis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/3/2023 11:47:20 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις