Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΔΕΑΜ/ΤΔΕΑΜΑΚ/412060/289394/1060/560    
Ημερομηνία Έκδοσης:
31/7/2020 4:45:57 μμ
ΑΔΑ:
ΨΒ3Η4653Π4-5ΕΟ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
31/7/2020 5:01:15 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου

Θέμα:
Έγκριση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016), για την επιλογή αναδόχου για την «Αναβάθμιση ΟΠΣ και Διαδικτυακής Πύλης» στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 «Ενέργειες Υποστήριξης, καταχώρισης και καταγραφής οριστικών δεδομένων» της Πράξης «Αρχαιολογικό Κτηματολόγιο», που εκτελείται από την Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων.

Είδος Απόφασης:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Υπογράφων:
Γερούση Μπεντερμάχερ Ευγενία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
espiropoulou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
31/7/2020 2:01:17 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις