Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΗΜΑ/ΤΔΟΥ/501102/354402/4833/1484    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/9/2020 12:44:58 μμ
ΑΔΑ:
6Μ9Υ4653Π4-ΦΛΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/9/2020 12:46:42 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Παροχή διευκρινήσεων επί της 4709/2020 διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση συρματοκιβωτίων με λίθινη πλήρωση (ζαρζανέτια), με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201424/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α’/08.08.2016)

Είδος Απόφασης:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Υπογράφων:
ΚΟΤΤΑΡΙΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
etouparlaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/9/2020 9:46:43 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις