Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αναλυτική Διακήρυξη 01/2022 Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού και ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών» της Πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5076629

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους διακηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω
των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της
βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16, για την
παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Ψηφιοποίηση αρχαιολογικού υλικού και ανάπτυξη ψηφιακών
εφαρμογών» με προϋπολογισμό τετρακόσιες δεκαοκτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (418.950,00
€) πλέον Φ.Π.Α. 24%.​

Ημερομηνία:

13/01/2022 - 21/02/2022

Τόπος:

  • Χαλκιδική, Χαλκιδικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Συγχρηματοδοτούμενα έργα, Πολιτιστική Διαχείριση, Πληροφορία και Επικοινωνία, Διενέργεια διαγωνισμού, Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα

Ημερομηνία Έκδοσης:

13/01/2022

Έτος:

2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις