Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός "Καινοτόμες δράσεις για την ψηφιακή προβολή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων "Φοίβος Ανωγειανάκης" - Κέντρο Εθνομουσικολογίας με τη χρήση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών

​Αντικείμενο της σύμβασης είναι η υλοποίηση Ψηφιακών Εφαρμογών, ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση των τεκμηρίων και του πολιτιστικού αποθέματος του φορέα. Μέσω των νέων τεχνολογιών επιδιώκεται η δημιουργία μίας μόνιμης σχέσης μεταξύ του φορέα και των επισκεπτών, βασισμένη σε βιωματικές εμπειρίες μέσω διαδραστικών εφαρμογών, οι οποίες έχουν χρονική συνέχεια, δημιουργώντας έτσι έναν μακροχρόνιο δεσμό με τον επισκέπτη. Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται δυνατό ο «ευκαιριακός» επισκέπτης των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων να καταστεί «φίλος» τους αξιοποιώντας την τεχνολογία ως μέσο, που του επιτρέπει να αποκτήσει νέες εμπειρίες σε κάθε επίσκεψη. Στο Έργο συμπεριλαμβάνεται και η προμήθεια εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των προτεινόμενων εφαρμογών –παραγωγών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 72000000-5 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη, 72212000-4 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού εφαρμογών, 72212100-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού για συγκεκριμένους κλάδους, 72200000-7 Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικού και παροχής συμβουλών,  48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 299.422,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 241.470,00 €   ΦΠΑ : 57.952,80 €). Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 (δώδεκα) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.​

Ημερομηνία:

30/03/2022 - 03/05/2022

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

​Σας πληροφορούμε ότι ανέβηκε στο ΕΣΗΔΗΣ ο Διαγωνισμός με τίτλο: "Καινοτόμες Δράσεις για την ψηφιακή προβολή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων Φοίβος Ανωγειανάκης - Κέντρο Εθνομουσικολογίας με τη χρήση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών" και ΑΑ 158368. 

Ημερομηνία Έκδοσης:

30/03/2022

Έτος:

2022

Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις:

Δημόσιο διαγωνισμό με την ανοιχτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ προς τον σκοπό επιλογής αναδόχου για την Υπηρεσία “Καινοτόμες Δράσεις για την ψηφιακή προβολή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης»-Κέντρο Εθνομουσικολογίας με τη χρή
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις