Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Date:

12/01/2018 - 22/02/2018

Start time:

1/12/2018

Related services:

Subject:

Information for Citizens:

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 50856. 

 1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, ΤΚ 45221, Ιωάννινα
 2. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (ΕΕΕΕ): Ημερομηνία αποστολής 10-1-2018
 3. Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
 4. Είδος διαδικασίας: Διεθνής δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός, που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)
 5. Τόπος υλοποίησης της σύμβασης: Αρχαιολογικός χώρος Δωδώνης, ΤΚ 45500, Δωδώνη, Νομός Ιωαννίνων
 6. Κριτήριο ανάθεσης : Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
 7. Κωδικός NUTS:EL 543
 8. Αντικείμενο διαγωνισμού: Η προμήθεια υλικών αποκατάστασης Α' φάση (ασβεστόλιθος, λευκό τσιμέντο-πρόσμικτα κονιαμάτων-χρωστικές, χαλαζιακά αδρανή, ξυλεία και ειδικά μέταλλα)
 9. Κωδικός CPV: 44921300-5, 44111200-3, 24957200-9, 24200000-6, 14212200-2, 03411000-4, 44191100-6, 14622000-7, 14724000-2
 10. Προϋπολογισμός: Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 161.290,32  ΦΠΑ : € 38.709,68).

  Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι πέντε τμήματα με τον αντίστοιχο προϋπολογισμό:

  ΤΜΗΜΑ 1: «Ασβεστόλιθος», προϋπολογισμού 81.344,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. : 65.600,00€, ΦΠΑ: 15.744,00€)

  ΤΜΗΜΑ 2: «Λευκό τσιμέντο, πρόσμικτα κονιαμάτων, χρωστικές», προϋπολογισμού 27.129,96€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. :21.879,00€ ΦΠΑ 5.250,96€)

  ΤΜΗΜΑ 3: «Χαλαζιακά αδρανή», προϋπολογισμού 34.496,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. :27.820,00€ ΦΠΑ 6.676,80€)

  ΤΜΗΜΑ 4: «Ξυλεία», προϋπολογισμού 37.097,70€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. :29.917,50€ ΦΠΑ 7.180,20€)

  ΤΜΗΜΑ 5: «Ειδικά μέταλλα», προϋπολογισμού 19.931,54€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (προϋπολογισμός χωρίς Φ.Π.Α. :16.0    73,82€ ΦΠΑ 3.857,72€)
 11. Χρηματοδότηση: Η Πράξη στην οποία εντάσσεται η παρούσα σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και συγκεκριμένα τη ΣΑΕΠ0181 με ενάριθμο 2016ΕΠ01810051 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2014-2020».
 12. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ανά τμήμα ορίζεται:  

  ΤΜΗΜΑ 1: Ασβεστόλιθος: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  ΤΜΗΜΑ 2: Λευκό τσιμέντο-πρόσμικτα κονιαμάτων-χρωστικές: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  ΤΜΗΜΑ 3: Χαλαζιακά αδρανή: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  ΤΜΗΜΑ 4: Ξυλεία: 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

  ΤΜΗΜΑ 5: Ειδικά μέταλλα: 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
 13. Παραλαβή Διακήρυξης: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν ελεύθερη, δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στο Τεύχος Διακήρυξης από την ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ, www.promitheus.gov.gr, της Αναθέτουσας Αρχής, www.yppo.gr και του "Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ" , https://diavgeia.gov.gr
 14. Ενημέρωση ενδιαφερομένων: Α. Κάλλιοση, Π. Κατσούδας, Α. Κούτσιανου, τηλ. 2651001051&053, 2651082213& 113, fax2651001052, 2651082313, (08.00 με 15.00), e-mail:efaioa@culture.gr
 15. Τρόπος και προθεσμία υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.ΣΗΔΗΣ στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, μέχρι την Πέμπτη, 22-2-2018 και ώρα 15:00. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών ή αντιπροσφορών.

  Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται από ένα έως πέντε. Πιο συγκεκριμένα, προσφορές υποβάλλονται είτε για το σύνολο των τμημάτων είτε για ένα ή περισσότερα τμήματα αλλά πάντα για το σύνολο των προϊόντων του κάθε τμήματος.
 16. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 23-2-2018 και ώρα 10:00. Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση οι Διαγωνιζόμενοι θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.
 17. Δικαίωμα συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

  Φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα:  α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,  β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),  γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ και  δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Για ενώσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή της προσφοράς.
 18. Λόγοι αποκλεισμού: Αποκλείεται από τον παρόντα Διαγωνισμό ο διαγωνιζόμενος: α) εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του ή, σε περίπτωση ένωσης προσώπων, έστω και σε ένα συμμετέχοντα στην ένωση οικονομικό φορέα, οι λόγοι αποκλεισμούτου άρθρου 73 και 74 ν. 4412/2016 και β) εφόσον δεν έχει ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, σχετική με το αντικείμενο του Διαγωνισμού.
 19. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι διαγωνιζόμενοι δεσμεύονται από την προσφορά τους για διάστημα 360ημερών από την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
 20. Αξιολόγηση οικονομικών προσφορών: Η σύγκριση των οικονομικών προσφορών πραγματοποιείται στην προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του έντυπου οικονομικής προσφοράς.
 21. Προκαταβολή: Δεν προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής.
 22. Τρόπος πληρωμής: Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει με τμηματική εξόφληση μετά την οριστική παραλαβή κάθε μέρους των υπό προμήθεια υλικών. Η πληρωμή γίνεται μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του κάθε μέρους των υπό προμήθεια αγαθών από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής, η οποία θα ελέγξει την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών-ποσοτήτων, που συνοδεύει την παρούσα Διακήρυξη και των όρων της σύμβασης (τεχνικών και οικονομικών).
 23. Εγγυήσεις: Οι εγγυήσεις που απαιτούνται είναι: α) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ποσού 2% της προεκτιμώμενης αξίας του κάθε τμήματος της σύμβασης μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και β) Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης ποσού 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 24. Ένωση προμηθευτών: Στην περίπτωση επιλογής ένωσης προμηθευτών, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την Ένωση, η οποία θα ανακηρυχθεί ως Ανάδοχος, πριν την υπογραφή της σύμβασης να λάβει συγκεκριμένη νομική μορφή ως εξής: α) να περιβληθεί τη μορφή της κοινοπραξίας κατά τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, β) να περιβληθεί τη μορφή εταιρείας του εμπορικού δικαίου, συσταθείσας σύμφωνα με τις διατάξεις του εμπορικού νόμου.​
Publication Date:

1/12/2018 12:00:00 AM

Έργα Υποδομής:

Year:

2018
 
Calendar
Events