Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Date:

24/07/2020 - 07/09/2020

Start time:

7/24/2020

Related services:

Information for Citizens:

Κριτήριο Ανάθεσης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής
Προϋπολογισμός415.047,00 €  μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
Ημερομηνία Ανάρτησης: Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2020
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020

Publication Date:

7/24/2020
 
Calendar
Events