Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


Date:

27/07/2021 - 01/09/2021

Start time:

7/27/2021

Related services:

Subject:

Information for Citizens:

​Κριτήριο Ανάθεσης : η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής​

Προϋπολογισμός: 207.250,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού: 08-09-2021
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 01-09-2021

Publication Date:

7/27/2021

Year:

2021
 
Calendar
Events