Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Microsoft.SharePoint.SPException: Exception from HRESULT: 0x80131904 ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Exception from HRESULT: 0x80131904 at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetListsWithCallback(String bstrUrl, Guid foreignWebId, String bstrListInternalName, Int32 dwBaseType, Int32 dwBaseTypeAlt, Int32 dwServerTemplate, UInt32 dwGetListFlags, UInt32 dwListFilterFlags, Boolean bPrefetchMetaData, Boolean bSecurityTrimmed, Boolean bGetSecurityData, Boolean bPrefetchRelatedFields, ISP2DSafeArrayWriter p2DWriter, Int32& plRecycleBinCount) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListsWithCallback(String bstrUrl, Guid foreignWebId, String bstrListInternalName, Int32 dwBaseType, Int32 dwBaseTypeAlt, Int32 dwServerTemplate, UInt32 dwGetListFlags, UInt32 dwListFilterFlags, Boolean bPrefetchMetaData, Boolean bSecurityTrimmed, Boolean bGetSecurityData, Boolean bPrefetchRelatedFields, ISP2DSafeArrayWriter p2DWriter, Int32& plRecycleBinCount) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.SPGlobal.HandleComException(COMException comEx) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListsWithCallback(String bstrUrl, Guid foreignWebId, String bstrListInternalName, Int32 dwBaseType, Int32 dwBaseTypeAlt, Int32 dwServerTemplate, UInt32 dwGetListFlags, UInt32 dwListFilterFlags, Boolean bPrefetchMetaData, Boolean bSecurityTrimmed, Boolean bGetSecurityData, Boolean bPrefetchRelatedFields, ISP2DSafeArrayWriter p2DWriter, Int32& plRecycleBinCount) at Microsoft.SharePoint.SPListCollection.EnsureListsData(Guid webId, String strListName) at Microsoft.SharePoint.SPListCollection.EnsureListsData(String strListName) at Microsoft.SharePoint.SPListCollection.GetListByName(String strListName, Boolean bThrowException) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.HeaderNavigation_New.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\SVN\yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.aeg\HeaderNavigation_New.cs:line 127 at dataverse.web.controls.yppo.aeg.HeaderNavigation_New.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\SVN\yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.aeg\HeaderNavigation_New.cs:line 20


Microsoft.SharePoint.SPException: Exception from HRESULT: 0x80131904 ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Exception from HRESULT: 0x80131904 at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.SPGlobal.HandleComException(COMException comEx) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetMetadataForUrl(String bstrUrl, Int32 METADATAFLAGS, Guid& pgListId, Int32& plItemId, Int32& plType, Object& pvarFileOrFolder) at Microsoft.SharePoint.SPWeb.GetList(String strUrl) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.ViewItem.<>c__DisplayClass32_0.b__0() in C:\Repos\SVN\yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.aeg\ViewItem.cs:line 183 at Microsoft.SharePoint.Utilities.SecurityContext.RunAsProcess(CodeToRunElevated secureCode) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(WaitCallback secureCode, Object param) at Microsoft.SharePoint.SPSecurity.RunWithElevatedPrivileges(CodeToRunElevated secureCode) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.ViewItem.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\SVN\yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.aeg\ViewItem.cs:line 143
 
Calendar
Microsoft.SharePoint.SPException: Exception from HRESULT: 0x80131904 ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Exception from HRESULT: 0x80131904 at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetListsWithCallback(String bstrUrl, Guid foreignWebId, String bstrListInternalName, Int32 dwBaseType, Int32 dwBaseTypeAlt, Int32 dwServerTemplate, UInt32 dwGetListFlags, UInt32 dwListFilterFlags, Boolean bPrefetchMetaData, Boolean bSecurityTrimmed, Boolean bGetSecurityData, Boolean bPrefetchRelatedFields, ISP2DSafeArrayWriter p2DWriter, Int32& plRecycleBinCount) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListsWithCallback(String bstrUrl, Guid foreignWebId, String bstrListInternalName, Int32 dwBaseType, Int32 dwBaseTypeAlt, Int32 dwServerTemplate, UInt32 dwGetListFlags, UInt32 dwListFilterFlags, Boolean bPrefetchMetaData, Boolean bSecurityTrimmed, Boolean bGetSecurityData, Boolean bPrefetchRelatedFields, ISP2DSafeArrayWriter p2DWriter, Int32& plRecycleBinCount) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.SPGlobal.HandleComException(COMException comEx) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListsWithCallback(String bstrUrl, Guid foreignWebId, String bstrListInternalName, Int32 dwBaseType, Int32 dwBaseTypeAlt, Int32 dwServerTemplate, UInt32 dwGetListFlags, UInt32 dwListFilterFlags, Boolean bPrefetchMetaData, Boolean bSecurityTrimmed, Boolean bGetSecurityData, Boolean bPrefetchRelatedFields, ISP2DSafeArrayWriter p2DWriter, Int32& plRecycleBinCount) at Microsoft.SharePoint.SPListCollection.EnsureListsData(Guid webId, String strListName) at Microsoft.SharePoint.SPListCollection.EnsureListsData(String strListName) at Microsoft.SharePoint.SPListCollection.GetListByName(String strListName, Boolean bThrowException) at dataverse.web.controls.yppo.pat.MainEvents.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) at dataverse.web.controls.yppo.pat.MainEvents.RenderContents(HtmlTextWriter writer)
Microsoft.SharePoint.SPException: Exception from HRESULT: 0x80131904 ---> System.Runtime.InteropServices.COMException: Exception from HRESULT: 0x80131904 at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequestInternalClass.GetListsWithCallback(String bstrUrl, Guid foreignWebId, String bstrListInternalName, Int32 dwBaseType, Int32 dwBaseTypeAlt, Int32 dwServerTemplate, UInt32 dwGetListFlags, UInt32 dwListFilterFlags, Boolean bPrefetchMetaData, Boolean bSecurityTrimmed, Boolean bGetSecurityData, Boolean bPrefetchRelatedFields, ISP2DSafeArrayWriter p2DWriter, Int32& plRecycleBinCount) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListsWithCallback(String bstrUrl, Guid foreignWebId, String bstrListInternalName, Int32 dwBaseType, Int32 dwBaseTypeAlt, Int32 dwServerTemplate, UInt32 dwGetListFlags, UInt32 dwListFilterFlags, Boolean bPrefetchMetaData, Boolean bSecurityTrimmed, Boolean bGetSecurityData, Boolean bPrefetchRelatedFields, ISP2DSafeArrayWriter p2DWriter, Int32& plRecycleBinCount) --- End of inner exception stack trace --- at Microsoft.SharePoint.SPGlobal.HandleComException(COMException comEx) at Microsoft.SharePoint.Library.SPRequest.GetListsWithCallback(String bstrUrl, Guid foreignWebId, String bstrListInternalName, Int32 dwBaseType, Int32 dwBaseTypeAlt, Int32 dwServerTemplate, UInt32 dwGetListFlags, UInt32 dwListFilterFlags, Boolean bPrefetchMetaData, Boolean bSecurityTrimmed, Boolean bGetSecurityData, Boolean bPrefetchRelatedFields, ISP2DSafeArrayWriter p2DWriter, Int32& plRecycleBinCount) at Microsoft.SharePoint.SPListCollection.EnsureListsData(Guid webId, String strListName) at Microsoft.SharePoint.SPListCollection.EnsureListsData(String strListName) at Microsoft.SharePoint.SPListCollection.GetListByName(String strListName, Boolean bThrowException) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.Footer.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\SVN\yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.aeg\Footer.cs:line 75 at dataverse.web.controls.yppo.aeg.Footer.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\SVN\yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.aeg\Footer.cs:line 20