Εξερευνώντας την καστροπολιτεία του Μυστρά - βοήθημα για τον εκπαιδευτικό
 
1. Στα βυζαντινά χρόνια
2. Στου Μυζηθρά το κάστρο...
3. Παραδοσιακοί τεχνίτες
4. Η τέχνη του Μυστρά
5. Βυζάντιο και Δύση
6. Στον κάμπο της Λακεδαιμονίας
7. Έρπουν, πετούν κι ανθίζουν...
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:

  • να κατανοήσουν την πολεοδομική οργάνωση της μεσαιωνικής πόλης και να γνωρίσουν τη θέση, τις λειτουργίες και τη χρήση των κτιρίων της,
  • να εντοπίσουν τους τύπους κτισμάτων που κατεξοχήν οικοδομούνται κατά τη βυζαντινή περίοδο,
  • να εντοπίσουν στοιχεία και αλλαγές που επέφερε η τουρκική κατάκτηση,
  • να κατανοήσουν το ρόλο που παίζει το φυσικό περιβάλλον στην επιλογή της θέσης ενός οικισμού,
  • να κατανοήσουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και τη σημασία που έχει αυτό για τον άνθρωπο,
  • να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη σεβασμού και προστασίας του ανθρωπογενούς και του φυσικού περιβάλλοντος και να αναγνωρίσουν τη σημασία που έχει η ορθολογική διαχείριση του,
  • να αντιληφθούν τις διαφορές και τις ομοιότητες μιας μεσαιωνικής και μιας σύγχρονης πόλης,
  • να γνωρίσουν τη χρήση κατόψεων και τοπογραφικών διαγραμμάτων και να μάθουν να τα τοποθετούν στο χώρο.
© 2005 Υπουργείο Πολιτισμού, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων