Εξερευνώντας την καστροπολιτεία του Μυστρά - βοήθημα για τον εκπαιδευτικό
 
1. Στα βυζαντινά χρόνια
2. Στου Μυζηθρά το κάστρο...
3. Παραδοσιακοί τεχνίτες
4. Η τέχνη του Μυστρά
5. Βυζάντιο και Δύση
6. Στον κάμπο της Λακεδαιμονίας
7. Έρπουν, πετούν κι ανθίζουν...
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:

  • να γνωρίσουν το φυσικό περιβάλλον και να εξοικειωθούν με την παρατήρηση, περιγραφή και ερμηνεία του και να αναγνωρίσουν τη σημασία της ορθολογικής του διαχείρισης,
  • να κατανοήσουν ότι οι χώροι των μνημείων συνιστούν παράλληλα και καταφύγιο για το φυσικό περιβάλλον,
  • να διακρίνουν την πολυμορφία των φυτών και των ζώων και να κάνουν απλές ταξινομήσεις και κατατάξεις με βάση μορφολογικά χαρακτηριστικά ή τον τρόπο διαβίωσής τους και
  • να αναγνωρίσουν τη σχέση του περιβάλλοντος με την ποιότητα της ζωής του ανθρώπου.
© 2005 Υπουργείο Πολιτισμού, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων