Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ομιλία της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνας Μενδώνη στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση και ψήφιση σ/ν του ΥΠΠΟΑ

​Ομόφωνα ψηφίστηκαν σήμερα από τη Βουλή τρία σχέδια νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού που αφορούν στην κύρωση των παρακάτω διεθνών Συμφωνιών, μεταξύ της Ελλάδα της Κύπρου, της Ιορδανίας, της Κίνας και του Ισραήλ:  


1. «Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασι-λείου της Ιορδανίας για την παρεμπόδιση της κλοπής, των λαθραίων ανασκαφών και της παράνομης εισαγωγής, εξαγωγής ή μεταβίβασης κυριότητας ή ιδιοκτησίας πολιτιστικών αγαθών ή πολιτιστικής περιουσίας και την προώθηση της αποκατάστασής τους».
2. «Κύρωση της Συμφωνίας για την ανάπτυξη της Κινηματογραφικής Συμπαραγω-γής μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Τύπου, Δημοσιεύσεων, Ραδιοφώνου, Κινηματογράφου και Τηλεό-ρασης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας».
3.  «Κύρωση της Συμφωνίας για κινηματογραφική συμπαραγωγή μεταξύ της Κυ-βέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ».

Στην ομιλία της η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη είπε τα εξής: 

“Όπως τόνισα και ενώπιον της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, η πρωτοβου-λία για την υιοθέτηση των υπό κρίση ρυθμίσεων εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό μας για τη στήριξη και ανάδειξη και την προώθηση όλων των μορφών της πολιτιστικής δράσης με γνώμονα την αξιοποίηση του συνόλου του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας μας και την ενθάρρυνση της παραγωγής όλων των ειδών πολιτισμού. 

Αναφορικά με τη σύμβαση που αφορά την κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ιορδανίας, ο σκοπός της συμφωνίας είναι η προώθηση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων χωρών για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και συ-γκεκριμένα για την πρόληψη της κλοπής, της παράνομης ανασκαφής, της εισαγωγής και εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών. 

Οι διατάξεις της σύμβασης αναλύθηκαν λεπτομερώς από την εισηγήτρια κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Θα ήθελα μόνο να τονίσω ότι η Ελλάδα, η Κύπρος και η Ιορ-δανία είναι τρεις χώρες με μακρά ιστορία, πολύ πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και οι τρεις αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλα προβλήματα από τη μάστιγα της παράνομης διακίνη-σης πολιτιστικών αγαθών.

Με το υπό κρίση σχέδιο νόμου ανοίγεται μια νέα σελίδα στις σχέσεις μεταξύ των συμβαλλόμενων κρατών που έχουν στενούς δεσμούς και εγκαθιδρύει μια σημαντική συ-νεργασία στον τομέα του πολιτισμού. Η υιοθέτηση των υπό κρίση ρυθμίσεων εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασμό του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών και ιδίως για την πρόληψη της κλοπής, της παράνομης ανασκα-φής, της εισαγωγής και εξαγωγής πολιτιστικών αγαθών. Θεωρώ ότι η ψήφιση της συμφω-νίας μόνο θετικό ρόλο μπορεί να έχει. Προφανώς δεν αρκούν μόνο τα θεσμικά κείμενα. Όμως μπορούν να διευκολύνουν την προσπάθεια επαναπατρισμού των μνημείων που έ-χουν εξαχθεί παράνομα από τις χώρες, στην πολιτιστική κληρονομιά των οποίων ανήκουν.

Όσον αφορά τις δύο άλλες συμβάσεις με την Κίνα και με το Ισραήλ, η συμφωνία με την Κίνα υπεγράφη τον Ιούλιο του 2017 και σκοπός της είναι η προώθηση της στενότε-ρης συνεργασίας μεταξύ των συμβαλλόμενων χωρών για την ενδυνάμωση των κινηματο-γραφικών σχέσεων, αλλά και εν γένει της οπτικοακουστικής παραγωγής, με απώτερο σκο-πό την περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου τομέα. Παράλληλα, διευκολύνεται σημα-ντικά η προβολή του ελληνικού πολιτιστικού δυναμικού σε μια χώρα με μεγάλη δυναμική στο παγκόσμιο στερέωμα. Είναι γεγονός ότι ήδη υπάρχει συνεργασία με την Κίνα ανάμεσα σε πολιτιστικούς φορείς, ανάμεσα στους επίσημους φορείς τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού και είναι μια συνεργασία η οποία προχωρεί πάρα πολύ καλά. Το ί-διο ισχύει και για τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, έχουν ήδη στενή συνεργασία με αντίστοιχες κρατικές δομές της Κίνας. 

Ιδιαίτερα στον τομέα της συνεργασίας των φορέων του κινηματογράφου και το Ελ-ληνικό Κέντρο Κινηματογράφου και το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης έχουν ήδη κληθεί, παρά τον κορωνοϊό, με την διαδικασία που έγινε το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Πεκίνου να συμμετάσχουν, να δηλώσουν συμμετοχή και έχουν συμμετοχή στο συγκεκριμένο Φεστι-βάλ. 

Η ψήφιση της Συμφωνίας αναμένεται να διευκολύνει τη δικτύωση μεταξύ των α-πασχολούμενων στον οπτικοακουστικό τομέα, αλλά και στην προσέλκυση κινεζικών παρα-γωγών στη χώρα μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την δημιουργική οικονομία. 

Παράλληλα είναι δεδομένο ότι θα διευκολυνθεί η προβολή του ελληνικού πολιτι-στικού δυναμικού στην Κίνα, η οποία αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στο πολιτιστικό απόθε-μα της Ελλάδας, όπως και στη σύγχρονη δημιουργία και θεωρεί ότι η Ελλάδα είναι ο προ-νομιακός συνομιλητής της στη Δύση για θέματα πολιτισμού εξαιτίας της αρχαιότητας του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό το οποίο συνήθως λέγεται και το ξέρετε είναι ότι η Κίνα είναι ο αρχαιότερος πολιτισμός στην Ανατολή και ο ελληνικός στη Δύση.

Τα ίδια ισχύουν και αναφορικά με τη σύμβαση με το Ισραήλ. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στο χρονικό θέμα, το οποίο έθεσε η Εισηγήτρια της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατά τη διάρκεια των εργασιών της Επιτροπής. Ειδικότερα, στο προ-οίμιο της σύμβασης αναφέρεται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη προβαίνουν στην υπο-γραφή της συμφωνίας παραπέμποντας στο Πρόγραμμα της μεταξύ τους Συνεργασίας στους τομείς της Εκπαίδευσης, Επιστήμης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού για τα έτη 2013-2016. Τούτο σημαίνει ότι η συγκεκριμένη σύμβαση υπεγράφη προς εξει-δίκευση του προγράμματος συνεργασίας μεταξύ των μερών, στο οποίο προβλεπόταν η πραγματοποίηση κοινών δράσεων κατά τα έτη 2013-2016, χρονικό διάστημα το ο-ποίο σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί το χρόνο ισχύος της σύμβασης. Εξάλλου, στο άρθρο 15 της σύμβασης ορίζεται ρητώς ότι η ισχύς της τελευταίας εκκινεί από την η-μερομηνία δημοσίευσης της κύρωσής της σε ΦΕΚ, ισχύει, δε, για πέντε έτη από την εν λόγω ημερομηνία, με δυνατότητα παράτασης για ακόμα πέντε έτη.

Με την υπογραφή της Συμφωνίας τα συμβαλλόμενα μέρη  εξέφρασαν ρητώς την επιθυμία τους να εξειδικεύσουν και να εντείνουν τη συνεργασία τους στον πολιτιστικό το-μέα και να συνεισφέρουν κατ΄ αυτόν τον τρόπο στην ενίσχυση των δεσμών φιλίας και συ-νεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Τα συμβαλλόμενα μέρη ανέλαβαν την υποχρέωση να θεσπίσουν ένα συμβατικό πλαίσιο ενθάρρυνσης της παραγωγής όλων των οπτικοακουστι-κών μέσων και ιδίως της κινηματογραφικής συμπαραγωγής. 

Η υιοθέτηση των δύο συμφωνιών είναι δεδομένο πως θα ενισχύσει τη συνεργασία του ΥΠΠΟΑ και των εποπτευομένων φορέων του με τους καθ΄ ύλην αρμόδιους φορείς άλ-λων κρατών προς ενίσχυση και στήριξη του πολιτισμού, και ιδίως του σύγχρονου πολιτι-σμού και ιδίως της σύγχρονης δημιουργίας. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στα κείμενα των συμβάσεων δεν μπορούμε να παρέμβουμε ή να τα αλλοιώσουμε. Μπορούμε με ρηματική διακοίνωση που πρέπει να ανταλλαγούν από τα κράτη να τα διορθώσουμε, αλλά σε αυτά καθ’ αυτά τα κεί-μενα δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Κρατώ την παρατήρηση της εισηγήτριας της αξιωμα-τικής αντιπολίτευσης για την προσθήκη της Παλαιστίνης, μπορούμε να το δούμε με το Υπουργείο Εξωτερικών, δεν μπορούμε να το προσθέσουμε στο κείμενο της σύμβασης που σήμερα καλούμεθα να ψηφίσετε. Ως εκ τούτου, η κύρωση αφορά το κείμενο των συμφω-νιών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά τη διμερή υπογραφή τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρώ πολύ σημαντικό ότι και οι τρεις συμφωνίες ψηφίζο-νται ομόφωνα από το Κοινοβούλιο. Είναι σημαντικό να ενισχύσουμε με αυτό τον τρόπο τη διάχυση του ελληνικού πολιτισμού και και να συμβάλουμε στη δημιουργία νέας βάσης για τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία”.   
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις
    ​​​​