Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόσκληση σε διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης επί σχεδίου Διακήρυξης του υποέργου 2 της πράξης «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου» (ΟΠΣ 5032553)

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί σχεδίου Διακήρυξης και Παραρτημάτων (Τεχνική Περιγραφή, Φύλλα Συμμόρφωσης, Κριτήρια Αξιολόγησης, Υποδείγματα Εγγυητικών) που αφορούν στην ανάθεση υπηρεσιών του υποέργου 2 «Ψηφιοποίηση Αρχαιολογικού Υλικού και Ανάπτυξη Ψηφιακών Εφαρμογών», της πράξης με τίτλο «Καινοτόμες δράσεις ψηφιακής προβολής και εξωστρέφειας του Αρχαιολογικού Μουσείου Ηρακλείου» και  με κωδικό ΟΠΣ 5032553, η οποία εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας 1: «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας της Κρήτης» του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.).

Ο προϋπολογισμός του υποέργου 2 ανέρχεται στα 240.361,60 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 193.840,00 € | σύνολο ΦΠΑ: 46.521,60€].

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (ήτοι μέχρι και τις 10/12/2019).

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) Διαβουλεύσεις (κωδικός αναζήτησης      19DIAB000007308) καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου>Δραστηριότητα Υπηρεσίας>Ανακοινώσεις.

Τα σχόλια μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης - άμεσα και αυτόματα - μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία στην Καταχώρηση Σχολίου, με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή/επικόλληση για κάθε παράγραφο ή/και άρθρο ή/και για το σύνολο του σχεδίου Διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι, γενικότερα, στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ δεν υπάρχει η δυνατότητα επισύναψης ψηφιακών αρχείων. Ανάλογα αρχεία μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο και κρίνονται σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κλπ.).

Επισημαίνεται, επίσης, ότι κάθε αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο Καταχώρηση Σχολίου, δεν θα πραγματοποιείται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής -εφόσον επιθυμεί την ανάρτησή τους. Σε κάθε περίπτωση, τα σχόλια που αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr κοινοποιούνται και στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη σχετική διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού Αρχαιολογικό  Μουσείο Ηρακλείου>Δραστηριότητα Υπηρεσίας>Ανακοινώσεις με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία, όπου και θα αναρτηθούν οι παρατηρήσεις που, τυχόν, υποβλήθηκαν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή στη διαδικασία της ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ημερομηνία:

26/11/2019 - 10/12/2019

Τόπος:

  • Ηράκλειο, Ηρακλείου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

27/11/2019

Έτος:

2019
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις