Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡ. 2 /2020

​ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΝΩΤΕΡΟ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ (ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ) ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών Ξενοκρατείου» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ” . Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος προκηρύσσει διεθνή, δημόσιο, ανοικτό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών και λοιπών μουσειακών κατασκευών Ξενοκρατείου»με τα ακόλουθα στοιχεία: 1. Αναθέτουσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και  Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εφορεία  Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος, Ι.Ι.Μάγερ 20, Μεσολόγγι, ΤΚ 30200. 

2. Αρμόδιος για πληροφορίες: Φ. Σαράντη.  Τηλέφωνο: 26310 55654, 2631055652 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: efaait@culture.gr Φαξ: 26310 55653 

3. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Ημερομηνία αποστολής 13/5/2020. 

4. Επικοινωνία: Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

5. Τύπος σύμβασης: σύμβαση προμήθειας 

6. Είδος διαδικασίας: Ανοικτή Διαδικασία. Διεθνής δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός που διενεργείται με ηλεκτρονικό τρόπο με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) 

7. Αντικείμενο της σύμβασης: Είναι η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και εγκατάσταση των παρακάτω: Α) 39 Προθήκες έκθεσης αρχαιολογικών ευρημάτων που συμπεριλαμβάνουν τις εσωτερικές βάσεις - βάθρα, τα εντός προθηκών φωτιστικά σώματα, τα συστήματα ύγρανσης – αφύγρανσης και 1 ειδική προθήκη – ψυγείο [ΨΠ] με μικροκλίμα Β) Κατασκευές και Ειδικές Κατασκευές ελεύθερων υποβάσεων γλυπτών και λοιπών θυλάκων  φιλοξενίας αρχαίων και εποπτικού υλικού που συμπεριλαμβάνουν τεμάχια τεχνητού ενιαίου βάθρου συμπεριλαμβανομένων   και των ψευδότοιχων, εξωτερικά βάθρα τοποθέτησης αντικειμένων, πινακίδες – κατασκευές για την τοποθέτηση εποπτικού υλικού, βάθρα - κατασκευές για την τοποθέτηση των οθονών των ψηφιακών εφαρμογών, 2 ειδικές κατασκευές προβολής αρχαιοτήτων και γυάλινες κατασκευές

8. Κωδικός CPV: : 39154000 – 6

9. Τόπος εκτέλεσης της σύμβασης: Μεσολόγγι  Kωδικός NUTS: EL231

10. Eκτιμώμενη αξία της σύμβασης: : 467.741,94 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, 580.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

11. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Κωδ. ΣΑΕΠ0011. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΠΔΕ(2017ΕΠ00110027). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο 3 της Πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π«Δυτική Ελλάδα 2014-2020». 

12. Κριτήριο ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής. 

13. Διάρκεια της σύμβασης: 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης 

14. Τρόπος και χρόνος υποβολής προσφορών: Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 22/6/2020 και ώρα 15.00, στην ελληνική γλώσσα. 

15. Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς: 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η Προϊσταμένη  της Εφορείας
Ολυμπία Βικάτου,Αρχαιολόγος

Ημερομηνία:

19/05/2020 - 30/06/2020

Τόπος:

  • Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Θέμα:

Επιχειρησιακό Σχέδιο

Ημερομηνία Έκδοσης:

19/05/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις