Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας Momus-Μουσείο Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπ' όψιν:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 14 παρ. 5 του ν. 4572/2018 "Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ Α' 188).

2. Την ανάγκη διορισμού με τετραετή θητεία του/της Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης (ΜΦΘ) σε εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 4572/2018

Απευθύνει

ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας του Μουσείου Φωτογραφίας Θεσσαλονίκης, που λειτουργεί ως επιμέρους υπηρεσιακή μονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (ΜΟΜus), πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, με τετραετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη θητεία.

1.    Δικαίωμα συμμετοχής έχει κάθε πρόσωπο που διαθέτει και τα προβλεπόμενα από τον νόμο και την Πρόσκληση προσόντα. Πιο συγκεκριμένα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε τα εξής τουλάχιστον προσόντα:

  1. Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
  2. Διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο συναφές με τα καθήκοντα της υπό πλήρωση θέσης, ιδίως στην ιστορία ή θεωρία της φωτογραφίας ή της τέχνης ή στην αισθητική ή στην πολιτισμική ιστορία ή στην τέχνη της φωτογραφίας
  3. Πενταετή τουλάχιστον αποδεδειγμένη προϋπηρεσία ή εμπειρία στη συντήρηση, ταξινόμηση, τεκμηρίωση, μελέτη, έρευνα και προώθηση της φωτογραφίας, σε Μουσείο Φωτογραφίας, άλλο επιστημονικό ή ερευνητικό κέντρο και σε άλλους συναφείς φορείς με αντικείμενο τη φωτογραφία.
  4. Πολύ καλή γνώση, εκτός της ελληνικής και της αγγλικής, μίας ακόμη τουλάχιστον γλώσσας.

2.    Yποψήφιος/α για τη θέση αυτή μπορεί να είναι και μόνιμος/η υπάλληλος του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή υπάλληλος του ευρύτερου δημόσιου τομέα, εφόσον διαθέτει τα προβλεπόμενα από το πρώτο εδάφιο προσόντα.

​3.    Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Πρόταση-Υπόμνημα όπου θα συνοψίζει το όραμα του/της υποψηφίου για το ΜΦΘ
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των προβλεπόμενων στην Πρόσκληση κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και λόγων σύγκρουσης συμφερόντων.
     

4.    Για την έγκυρη υποβολή υποψηφιοτήτων δεν απαιτείται η επισύναψη ή προσκόμιση τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα ή στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδρομή των προσόντων ή την ανταπόκριση του υποψηφίου σε άλλο κριτήριο επιλογής της Πρόσκλησης. Προκειμένης ωστόσο της αξιολόγησής τους, οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν επισημάνει κατάλληλα στο βιογραφικό τους σημείωμα τους τίτλους, βεβαιώσεις ή άλλα τέτοια έγγραφα. Τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα ή στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδρομή προσόντων ή ανταπόκρισή σε κριτήρια επιλογής της Πρόσκλησης, εφόσον δεν αναφέρονται σαφώς και συγκεκριμένα στο βιογραφικό σημείωμα, δεν πρόκειται να ληφθούν υπ' όψιν για την αξιολόγηση υποψηφίου, ακόμη και αν προσκομιστούν αργότερα. 


 5.    Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 24η Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59:59.

6.    Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@momus.gr με παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου. Στο θέμα θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:

Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για τη θέση του/της Διευθυντή/ριας του ΜΦΘ


7.    Ο/Η Διευθυντής/Διευθύντρια του ΜΦΘ διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ύστερα από αξιολόγηση των σχετικών υποψηφιοτήτων από το Δ.Σ. του Οργανισμού και με τη γνωμοδότηση πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης.

8.    Η αξιολόγηση διενεργείται με τη μοριοδότηση κάθε υποψηφίου/ας, βάσει ειδικότερων κριτηρίων που αφορούν (α) τα επιστημονικά προσόντα, και (β) την επαγγελματική εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης.
 

9.    Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΜΟΜus (www.momus.gr). Περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί στη Διαύγεια, σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας, καθώς και σε δύο τουλάχιστον διεθνείς ιστοτόπους με θέμα συναφές με την φωτογραφία ή/και την τέχνη γενικότερα. 

Ημερομηνία:

25/05/2020 - 24/08/2020

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

05/06/2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις