Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και τεύχους διακήρυξης με τα παραρτήματα αυτής για την επιλογή Αναδόχου για τις υπηρεσίες “Σχεδιασμός, γραφιστική επεξεργασία και σύνθεση του εκθεσιακού εποπτικού και λοιπού έντυπου ενημερωτικού υλικού του «Ξενοκ

 


ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού και τεύχους διακήρυξης με τα παραρτήματα αυτής για την επιλογή Αναδόχου για τις υπηρεσίες "Σχεδιασμός, γραφιστική επεξεργασία και σύνθεση του εκθεσιακού εποπτικού και λοιπού έντυπου ενημερωτικού υλικού του «Ξενοκρατείου» Αρχαιολογικού Μουσείου" στο πλαίσιο του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ" με βάση τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147/Α΄/08-08-2016) και ειδικότερα του άρθρου 177 αυτού και σύμφωνα με:


Α. Τις διατάξεις:

Α11. Του Ν.1958/1991 (ΦΕΚ122/Α/1991) «Περί τρόπου εκτέλεσης αρχ/κών έργων»

2. Του Ν.2947/2001 (άρ.19, παρ.33) (ΦΕΚ 228/Α/2001) «Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας»

3. Του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/2002) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (αρ. 40, παρ. 2 και 3)

4. Του Π.Δ. 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» του άρθρου 40 §3 περί περιορισμών του Π.Δ. 164/2004, του ν.4049/2012 (Α΄35) «Αντιμετώπιση της βίας στα γήπεδα, του ντόπινγκ, των προσυνεννοημένων αγώνων και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

5. Του Π.Δ. 635/31-12-1985 (ΦΕΚ 232/Α/31-12-1985), που αναφέρεται στην επέκταση των διατάξεων του Π.Δ. 74/1985 και στις λοιπές ειδικές περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

6. Του Ν.4622/2019 Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης (ΦΕΚ 133/Α/07-08-2019).

7. Του Π.Δ. 4/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ Α΄7/22.01.2018)

8. Του Π.Δ. 70/2015 (Α΄ 114) περί «Ανασύστασης των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών … Ανάπτυξης και Τουρισμού», όπως ισχύει.

9. Του Π.Δ. 84/2019 (Α΄ 123) «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων».

10. Την με αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/136505/3066/15-3-20 (ΦΕΚ 912/Β/19-3-20) Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προς τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών και Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Υπηρεσιών αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού»

 

Α211. Του Ν.4314/2014 (ΦΕΚ 265/Α/2014) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020…», όπως ισχύει.

12. Του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας,

δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

13. Του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/2014) «Διοικητικές Απλουστεύσεις-Καταργήσεις, Συγχωνεύσεως Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ 161/Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις»

14. Του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», όπως ισχύει και ειδικότερα το άρθρο 26.

15. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση

του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας- Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

16. Του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση Νόμων και Πράξεων Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών Οργάνων στο Διαδίκτυο πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει.

17. Του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

18. Του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία», όπως ισχύει.

19. Την αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΥ/70600 /5526 /16-2-2018 (ΦΕΚ 827/Β'/9-3-2018, ΑΔΑ: 6ΡΑΛ4653Π4-ΙΚΡ) Υπουργική Απόφαση «Ορισμός δευτερευόντων διατακτών στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού».

20. Τo άρθρο 60, παρ. 1 της από 20/3/2020 Π.Ν.Π.(ΦΕΚ Α'68/2020): «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορω-νοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης».

21. Το με αρ. πρωτ. ΕΔΕΠΟΛ/B1-B2/ΕΣΠΑ14-20/331/27/3/2020 έγγραφο της ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΣΠΑ με θέμα «Αντιμετώπιση θεμάτων προσλήψεων προσωπικού στα συγχρηματοδοτούμενα έργα και δημοσίων συμβάσεων κατά την περίοδο εξάπλωσης του Κορωνοϊού»

22. Το άρθρο 41 της από 13/4/20 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 84/Α/13-4-20) «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις».

23.Τις ενότητες Γ, Δ και Ε της με αρ. πρωτ. 2133/15-4-20 Κατευθυντήρια Οδηγία 24 (Απόφαση 01/15-4-20 της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων) με θέμα: "Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του"

Β. Τις αποφάσεις

24. Την υπ' αριθ. 57654/12.05.2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 1781/Β/13-05-2017) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης»

25. Την υπ' αριθ. 158/2016 Απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ «Έγκριση "Τυποποιημένου Έντυπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (Α 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών» (ΦΕΚ 3698/Β'/16.11.2016).

26. Τη με αριθμ. 137675/ΕΥΘΥ/1016 Υπουργική Απόφαση (ΥΠΑΣΥΔ) (ΦΕΚ/Β/5968/31-12-2018) Αντικατάσταση της υπ' αριθμ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ/Β/3521) υπουργικής απόφασης με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ΄ αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ/Β/1822) υπουργικής απόφασης 'Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων»

27. Την με αρ. Πρωτ. 4700/28-11-2017 (ΑΔΑ:ΩΗ0Ξ7Λ6-ΥΦ1) Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αποκατάσταση Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του σε μουσείο» με Κωδικό ΟΠΣ 5009852 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020», όπως τροποποιήθηκε με την με αρ. πρωτ. 718/06-03-2018 (ΑΔΑ:6ΚΙΚ7Λ6-ΠΦΖ), Απόφαση και την με αρ. πρωτ. 802/20-2-20 (ΑΔΑ: Ω0Ζ57Λ6-808) Απόφαση 2η Τροποποίησης της Πράξης. 

28. Την υπ' αρ. YΠΠΟΑ /ΓΔΑΠΚ /ΔΑΜΕΕΠ /ΤΑΜΣ /115643 / 79544 /2178 /1317 /07-05-2018 Υ.Α. έγκρισης εκτέλεσης εργασιών του υποέργου «Δημιουργία – οργάνωση μόνιμων αρχαιολογικών συλλογών Ξενοκρατείου» του έργου «Αποκατάσταση Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του σε μουσείο» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδος

Γ.Την  ύπαρξη των αναγκαίων πιστώσεων για την ενταγμένη  πράξη «Αποκατάσταση Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του σε μουσείο» με ενάριθμο κωδικό πράξης  «2017ΕΠ00110027» της ΣΑΕΠ0011 και την με αρ. πρωτ. 37171/09-04-2020 (ΑΔΑ: 6ΒΧΙ46ΜΤΛΡ-ΝΣ3) Απόφαση Εγγραφής του έργου «Αποκατάσταση Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του σε μουσείο» σε ΣΑΕ (με ΑΔΑΜ εγκεκριμένου αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ: 20REQ006693846 2020-05-12)

 

Δ. Το από 18-5-20 αίτημα της ομάδας επίβλεψης του Έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ" για την έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες "Σχεδιασμός, γραφιστική επεξεργασία και σύνθεση του εκθεσιακού εποπτικού και λοιπού έντυπου ενημερωτικού υλικού του «Ξενοκρατείου» Αρχαιολογικού Μουσείου" στο πλαίσιο του έργου αυτού

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε τη Διενέργεια του συνοπτικού Διαγωνισμού και του συνημμένου τεύχους Διακήρυξης με τα αναπόσπαστα Παραρτήματά της, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής για την επιλογή του Αναδόχου. Ο συνοπτικός Διαγωνισμός αφορά στις υπηρεσίες "Σχεδιασμός, γραφιστική επεξεργασία και σύνθεση του εκθεσιακού εποπτικού και λοιπού έντυπου ενημερωτικού υλικού του «Ξενοκρατείου» Αρχαιολογικού Μουσείου" στο πλαίσιο του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ", συνολικού κόστους 28.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, δηλαδή τριάντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ευρώ 34.720 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

  1. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ" με Κωδικό ΟΠΣ: 5009852 και Κωδικό Πράξης 2017ΕΠ00110027 της ΣΑΕΠ0011, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
  2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι τις 30/6/2020 και ώρα 15.00 (καταληκτική ημερομηνία). Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες, δεν αξιολογούνται. Ημερομηνία Διενέργειας Διαγωνισμού ορίζεται η 3/7/2020 και ώρα 10.00 π.μ. Η αποσφράγιση του κυρίως φακέλου των προσφορών θα πραγματοποιηθεί την ημερομηνία διενέργειας του Διαγωνισμού.
  3. Η παρούσα Απόφαση, θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://www.diaygeia.gov.gr) και στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠΠΟΑ (http://www.culture.gr). Το συνημμένο τεύχος Διακήρυξης και τα αναπόσπαστα Παραρτήματα της θα αναρτηθούν α) στο διαδικτυακό κόμβο της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://www.diaygeia.gov.gr ), β) στο Κ.Η.Μ.Δ.ΗΣ. (https:// www.promitheus.gov.gr, γ) στο διαδικτυακό κόμβο του ΥΠ.ΠΟ.Α. (https://www.culture.gr) για χρονικό διάστημα κατ' ελάχιστον δέκα ημερών (10) πριν την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία

     

Ημερομηνία:

15/06/2020 - 30/06/2020

Τόπος:

  • Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

15/06/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις