Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Παροχή διευκρινήσεων για το δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες “Σχεδιασμός, γραφιστική επεξεργασία και σύνθεση του εκθεσιακού εποπτικού και λοιπού έντυπου ενημερωτικού υλικού του «Ξενοκρατείου» Αρχαιολογικού Μουσείου”

Σε απάντηση αιτημάτων διευκρινήσεων που υποβλήθηκαν στην Εφορεία μας έως την 25-6-20, ώρα 15.00 αναφορικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες "Σχεδιασμός, γραφιστική επεξεργασία και σύνθεση του εκθεσιακού εποπτικού και λοιπού έντυπου ενημερωτικού υλικού του «Ξενοκρατείου» Αρχαιολογικού Μουσείου" στο πλαίσιο του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΚΤHΡΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠH ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ" με κωδικό MIS: 5009852 CPV 79822500-7: Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 30-6-2020 και ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού την 3-7-2020, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :

1) Όπως σαφώς αναγράφεται στη διακήρυξη του διαγωνισμού (1/2020) οι υποψήφιοι ανάδοχοι απαιτείται να έχουν εκτελέσει τα τελευταία 5 χρόνια (2015‐2016‐2017‐2018‐2019) ένα έργο σχεδιασμού εποπτικού υλικού σε μόνιμες αρχαιολογικές εκθέσεις μουσείων αντίστοιχης κλίμακας με το εν λόγω έργο, με αξία τουλάχιστον διπλάσια του παρόντος έργου (ήτοι 56.000 € μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α), που να συνοδεύεται με σύμβαση, τιμολόγιο και βεβαίωση καλής εκτέλεσης. Συνεπώς η παρούσα απαίτηση δεν μπορεί να καλυφθεί από περισσότερα έργα αθροιστικής αξίας, καθώς είναι απαραίτητο να εξασφαλίζεται ότι ο Ανάδοχος του έργου θα διαθέτει ανάλογη τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, η οποία θα αποδεικνύεται με αντίστοιχης κλίμακας και πολυπλοκότητας και πρόσφατα υλοποιηθέντα έργα σε μόνιμες αρχαιολογικές εκθέσεις μουσείων. 

2) Ομοίως, αναφορικά με τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης, το πεδίο εφαρμογής της πιστοποίησης θα πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις εποπτικού υλικού έργων μουσείων, γεγονός που θα αξιολογηθεί αρμοδίως από την Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού. ​

Ημερομηνία:

26/06/2020 -

Τόπος:

  • Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

26/06/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις