Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προσφορά για την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση τρισδιάστατου ρεαλιστικού μοντέλου (μακέτας) της περιοχής των Νεωρίων Οινιάδων, στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Δημιουργία - οργάνωση μόνιμων αρχαιολογικών συλλογών Ξενοκρατείου» του έργου «Αποκατάσταση Ξενο

​Η Υπηρεσία μας προτίθεται να προβεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως ισχύει, στην απευθείας ανάθεση για την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση τρισδιάστατου ρεαλιστικού μοντέλου μικροτεχνίας εν είδη διοράματος (μακέτας διαστάσεων 70Χ70εκ. σε κλίμακα 1/150), της περιοχής των Νεωρίων Οινιάδων, στο πλαίσιο του υποέργου 2 «Δημιουργία - οργάνωση μόνιμων αρχαιολογικών συλλογών Ξενοκρατείου», που εκτελείται απολογιστικά και με αυτεπιστασία, του ενταγμένου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» έργου «Αποκατάσταση Ξενοκρατείου κτηρίου στο Μεσολόγγι και μετατροπή του σε μουσείο» με κωδικό ΟΠΣ 5009852, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». Ο προϋπολογισμός της ανωτέρω ανάθεσης ανέρχεται έως του ποσού των 18.000 €, καθαρή αξία, επιπλέον του ισχύοντος ΦΠΑ. Παρακαλείσθε εάν επιθυμείτε να στείλετε την προσφορά σας στην Υπηρεσία μας προσωπικά ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο ή ταχυδρομικώς, εντός επτά (7) εργασίμων ημερών, αρχής γενομένης, της επόμενης από την παρούσα εργάσιμης ημέρας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν, επί ποινή αποκλεισμού, συμπληρωμένο και σφραγισμένο/υπογεγραμμένο το επισυναπτόμενο ΕΝΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, το οποίο θα αποσταλεί σε κλειστό φάκελο στη διεύθυνση της Υπηρεσίας μας. Ο φάκελος θα πρέπει να φέρει εξωτερικά τη σφραγίδα με την ονομασία της επιχείρησης, καθώς και την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΑΚΕΤΑΣ - ΞΕΝΟΚΡΑΤΕΙΟ". Το εμπρόθεσμο των προσφορών κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην οικονομική προσφορά. Τέλος, θα Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να ενημερώσετε την Υπηρεσία μας για την ταχυδρομική αποστολή της προσφοράς σας, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: efaait@culture.gr, εντός της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως να λάβουν γνώση των κάτωθι Όρων και Προϋποθέσεων συμμετοχής:

1. Η συμμετοχή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος γίνεται με ευθύνη του προσφέροντα. Η συμμετοχή του στη διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή της παρούσας πρόσκλησης ενδιαφέροντος εκ μέρους του προσφέροντα. 

2. Με την κατάθεση της Οικονομικής Προσφοράς θεωρείται ότι ο προσφέρων έλαβε υπόψη του τα στοιχεία των τεχνικών προδιαγραφών - απαιτήσεων.

 3. Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, εφόσον τηρούνται και οι αιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

. Οι προσφέροντες θα πρέπει να προσκομίσουν – στον ίδιο φάκελο με το έντυπο οικονομικής προσφοράς – τα εξής: o Τεχνική περιγραφή του τρόπου κατασκευής και των χρησιμοποιούμενων υλικών, καθώς και παράθεση κάθε άλλης χρήσιμης πληροφορίας για την κατανόηση της μορφής του τελικού αποτελέσματος. o Τεκμηρίωση εμπειρίας με συνοπτική παρουσίαση (φωτογραφίες και κείμενο έως μία σελίδα Α4) ανάλογων έργων μακετών τοποθετημένων σε μουσειακές εκθέσεις. 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή θα παράσχει πλήρες τοπογραφικό διάγραμμα της υπό αναπαράσταση περιοχής.

6. Στην τιμή της προμήθειας περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων ειδών και εξαρτημάτων, η συσκευασία, η μεταφορά, η συναρμολόγηση και η τοποθέτηση τους σε πλήρη και κανονική λειτουργία στον χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Επίσης, περιλαμβάνεται η πιθανή χρήση ανυψωτικών μηχανημάτων, οποιαδήποτε άλλη εργασία ή υλικό απαιτηθεί για τη μεταφορά τους στον χώρο τοποθέτησης. 

7. Η διάρκεια ισχύος των προσφορών πρέπει να είναι τουλάχιστον οκτώ (8) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τους. 8. Οι τιμές των προσφορών (καθαρή αξία), δεν υπόκεινται σε αναπροσαρμογή μέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας. 

9. Αποκλίσεις από τους όρους της προσφοράς, καθώς και εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές με ποινή αποκλεισμού. 

10. Μετά το πέρας της εργασίας θα αποσυρθεί ο εξοπλισμός του συνεργείου τοποθέτησης, θα απομακρυνθούν όλα τα περιττά υλικά, θα καθαριστεί ο χώρος και θα παραδοθεί σε κατάσταση ικανή προς χρήση. 

11. Θεωρείται δεδομένο ότι έχουν ισχύ και εφαρμογή όλες οι απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας προσωρινών και κινητών εργοταξίων. Το εργατικό προσωπικό που θα εκτελέσει την εργασία θα είναι εφοδιασμένο με όλα τα απαραίτητα μέτρα ατομικής προστασίας. 

12. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθείτε ανάδοχος, οφείλετε να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά: o Αντίγραφο ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά: στις περιπτώσεις επιτηδευματία φυσικό πρόσωπο, τον ίδιο τον επιτηδευματία. - στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. - στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. o Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη από φορείς της κεντρικής διοίκησης. o Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016). 

13. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει προσχέδια της μακέτας για την οριστικοποίηση των επιμέρους λεπτομερειών. 

14. Με την τελική τοποθέτηση και συναρμολόγηση, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία θα αναγράφεται ότι παρέχεται εγγύηση σταθερότητας της μορφής και των χρωματισμών των υλικών τουλάχιστον για 3 (τρία) έτη. 

15. Τα είδη που θα βρεθούν, κατά τον έλεγχο παραλαβής και μετά, ελαττωματικά θα πρέπει να αντικατασταθούν από τον ανάδοχο εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών, αφότου διαπιστωθεί παράβαση των όρων της σύμβασης. Οι δαπάνες επιστροφής στον ανάδοχο των ακατάλληλων ειδών και αποστολής στην ΕΦ.Α.ΑΙΤ.Λ. των νέων, θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 

16. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. 

17. Εφόσον υπογραφεί σύμβαση, σε περίπτωση που ο ανάδοχος, για λόγους που οφείλονται σε αυτόν, δεν εκπληρώνει ή δεν εκπληρώνει προσηκόντως τις συμβατικές του υποχρεώσεις, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση αυτή και να ζητήσει τη λύση της. 

18. Η πληρωμή της αξίας της μακέτας θα γίνει βάσει τιμολογίου του προμηθευτή, μετά την παραλαβή της από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής, με την προσκόμιση των απαραίτητων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων. 

19. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει ως εξής: Εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας με την οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας. 

20. Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια είδους είναι εκατοντριάντα (130) εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Συνημμένα: 1) Ενημερωτικό τεύχος 2) Τεχνικές προδιαγραφές 3) Έντυπο οικονομικής προσφοράς 

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Δρ Ολυμπία Βικάτου - Αρχαιολόγος​


Ημερομηνία:

02/07/2020 -

Τόπος:

  • Μεσολόγγι, Αιτωλοακαρνανίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

02/07/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις