Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αποτελέσματα ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης επί του σχεδίου τεύχους διακήρυξης αρ. 2/2021 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής»

Από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας ανακοινώνεται​ κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του Ν. 4412/2016 ότι ολοκληρώθηκε χωρίς να υποβληθούν παρατηρήσεις η διαδικασία ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων επί του σχεδίου τεύχους διακήρυξης αρ. 2/2021 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής» στο πλαίσιο του υποέργου 3 της ενταγμένης στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» (MIS: 5022250) Πράξης «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του». Η διαβούλευση ανακοινώθηκε στον δικτυακό τόπο του ΕΣΗΔΗΣ (http://www.promitheus.gov.gr/​) με κωδικό 21DIAB000015912.​

Ημερομηνία:

29/03/2021 -

Τόπος:

  • Χαλκιδική, Χαλκιδικής

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Δημόσιες Συμβάσεις Προμηθειών

Ημερομηνία Έκδοσης:

29/03/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις