Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Επαναληπτική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη, με απόσπαση, αναγκών του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Ο.Δ.Α.Π.).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Δ.Α.Π. (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού), σε εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4761/2020 (Α΄ 248), ενόψει των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και προκειμένου να στελεχωθούν οι νεοσυσταθείσες με τον προαναφερθέντα νόμο, οργανικές του μονάδες, προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/ες μονίμους/ες ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του δημοσίου τομέα, όπως οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας συνοδευόμενη από πλήρες βιογραφικό σημείωμα για την κάλυψη, με απόσπαση, κενών οργανικών θέσεων του ΟΔΑΠ και για την εξυπηρέτηση επειγουσών αναγκών των οργανικών του μονάδων, όπως αυτές περιγράφονται στη συνημμένη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. (ΟΔΑΠ/ΓΠ/ΑΤΓΡ/4496/28.04.2021, ΑΔΑ: ΨΗΤΞ469ΗΔΞ-Φ9Ε).
Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερομένων ορίζεται σε δέκα (10) ημέρες και ξεκινά επτά (7) ημέρες μετά την ανάρτηση της οικείας πρόσκλησης στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, καθώς και ότι το εμπρόθεσμο της αίτησης υποψηφιότητας κρίνεται από τη σχετική πρωτοκόλληση αυτής.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΔΑΠ
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Παναγιώτης Νταής.
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις