Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


​Εκ νέου παράταση των προθεσμιών για την διενέργεια του Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού αρ. 2/2021 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής»

Η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας αποφασίζει την εκ νέου παράταση των προθεσμιών για την διενέργεια του Διεθνούς, Δημόσιου, Ανοικτού Διαγωνισμού με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/214339/13-5-2021 (ΑΔΑ: Ψ76Φ4653Π4-ΘΜΤ) και συστημικό αριθμ​​​​​​​​​ό ΕΣΗΔΗΣ 132075 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής» για τις ανάγκες του Υποέργου 3 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού» της Πράξης «Ανάδειξη σπηλαίου Πετραλώνων και αναβάθμιση των υποδομών του» (με κωδικό ΟΠΣ 5022250), συνολικού προϋπολογισμού στο όριο εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, ήτοι εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (138.454,19€), μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ή εκατόν εβδομήντα μίας χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ και είκοσι λεπτών (171.683,20 €), συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. Η νέα παράταση δίνεται κατόπιν αιτήματος ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα έχουν στη διάθεσή τους επαρκή χρόνο για να προετοιμάσουν και να υποβάλλουν τις προσφορές τους.​

Ημερομηνία:

07/07/2021 -

Τόπος:

  • Χαλκιδική, Χαλκιδικής

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

07/07/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις