Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Μεταφορά εργαζομένων του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος (ΜΕΟΕ) σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση    : Μπουμπουλίνας 20-22
Ταχ. Κώδικας: 106 82
Τηλέφωνα     : 213-1322416, /-420, /-414, /-125
E-mail            : zsarri@culture.gr 

Κατόπιν της δημοσίευσης της υπό στοιχεία ΥΠΠΟΑ/486090/11.10.2021 (ΑΔΑ: ΨΥΠΕ4653Π4-Δ7Θ) απόφασης της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα “Διορισμός εκκαθαριστή και έναρξη εκκαθάρισης του Οργανισμού με την επωνυμία «Μουσικός και Εκπαιδευτικός Οργανισμός Ελλάδος», Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύεται από το ΥΠ.ΠΟ.Α.” (ΦΕΚ 4754/τεύχος Β’/14.10.2021), γνωστοποιείται στο προσωπικό του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος (ΜΕΟΕ) που συνδέεται με αυτό με συμβάσεις εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και το οποίο απασχολείτο στον ΜΕΟΕ κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 δύναται, με αίτησή του προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, να ζητήσει τη μεταφορά του σε εποπτευόμενους φορείς ιδιωτικού δικαίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου ενενηκοστού ένατου του ν.4812/2021.
Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή, στο Πρωτόκολλο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (Μπουμπουλίνας 20-22, Τ.Κ 10682, Αθήνα).
Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά στις 15/10/2021 και λήγει στις 13/12/2021.
Οι αιτήσεις θα απευθύνονται προς τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού - Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης Εποπτευομένων Φορέων και σε περίπτωση αποστολής της αίτησης με συστημένη επιστολή, να φέρουν επί του φακέλου την ένδειξη “Μεταφορά εργαζομένου του Μουσικού και Εκπαιδευτικού Οργανισμού Ελλάδος (ΜΕΟΕ) σε εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Σε περίπτωση που η υποβολή της αίτησης γίνει με συστημένη επιστολή, το εμπρόθεσμο της αίτησης αποδεικνύεται από τη σφραγίδα του φακέλου.
Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία των αιτούντων: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, η σχέση εργασίας και η ειδικότητα με την οποία υπηρετούσαν στον ΜΕΟΕ, τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, διεύθυνση, e-mail), καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου στα οποία επιθυμούν να μεταφερθούν, με σειρά προτίμησης.
Επίσης, πρέπει να επισυνάπτονται: α) φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Αριθμός Διαβατηρίου, β) κάθε σχετικό στοιχείο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι κατά την 1η Ιανουαρίου 2014 οι αιτούντες απασχολούνταν στον ΜΕΟΕ και γ) φωτοαντίγραφα των τίτλων σπουδών τους.
Επισυνάπτεται πίνακας που περιλαμβάνει όλα τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ημερομηνία:

15/10/2021 - 13/12/2021

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

22/10/2021

Έτος:

2021
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις