Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αναλυτική Διακήρυξη 02/2022 Διεθνούς Δημοσίου Ανοιχτού Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο "Ψηφιακές εφαρμογές για τον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκας'' της Πράξης Ψηφιακό Ταξίδι με κωδ. ΟΠΣ 5049916

​Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου διακηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα και οικονομική άποψη προσφορά βάση της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4412/16 για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο "Ψηφιακές εφαρμογές για τον αρχαιολογικό χώρο της Σπιναλόγκας'' με προϋπολογισμό διακοσίων είκοσι δύο χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα ευρώ (222.580,00 ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.​

Ημερομηνία:

21/01/2022 - 19/02/2022

Τόπος:

  • Αγιος Νικόλαος, Λασιθίου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Πολιτιστική Διαχείριση, Συγχρηματοδοτούμενα έργα, Διενέργεια διαγωνισμού, Πληροφορία και Επικοινωνία, Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα

Ημερομηνία Έκδοσης:

21/01/2022
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις