Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Γενικού/ής ∆ιευθυντή/ριας του Μητροπολιτικού Οργανισµού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης

​Το Διοικητικό Συμβούλιο του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης 

Έχοντας υπ' όψιν:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 1, 4, 8 και 14 παρ. 5 του ν. 4572/2018 “Ίδρυση Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α' 188).
2.β) του άρθρου 2 παρ. 1 περ. ε΄ εδ. α΄ του ν. 2557/1997 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» (ΦΕΚ Α΄ 271), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 57 του ν. 4481/2017 (ΦΕΚ Α΄100),
3.γ) του άρθρου 2 παρ. 1 περ. ε΄ υποπερ. ββ' του ν. 2557/1997 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του ν. 3658/2008 «Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄70).
4.Την ανάγκη διορισμού με τετραετή θητεία του Γενικού Διευθυντή του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης (MOMus) σε εφαρμογή του άρθρου 3 του ν. 4572/2018.


Απευθύνει
Διεθνή Δημόσια Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 Για την πλήρωση θέσης του/της Γενικού/ής Διευθυντή/ριας του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης, εποπτευομένου από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού δημοσίου νομικού προσώπου (Ν.Π.Ι.Δ), πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης , με τετραετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία ακόμη θητεία.
1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας έχει κάθε πρόσωπο που διαθέτει τα προβλεπόμενα από τον νόμο και την Πρόσκληση προσόντα. Πιο συγκεκριμένα:
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν οπωσδήποτε τα εξής τουλάχιστον προσόντα:
i.Πενταετή τουλάχιστον οργανωτική και διοικητική εμπειρία, καθώς και εμπειρία σε θέματα διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης πολιτιστικών οργανισμών μεγάλης εμβέλειας της Ελλάδας ή του εξωτερικού.
ii.‘Εναν (1) τουλάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ενώ εκτιμάται η εξειδίκευση στο πεδίο της πολιτιστικής διοίκησης ή της μουσειολογίας σε συναφές αντικείμενο ή της πολιτιστικής διαχείρισης ή σε άλλα συναφή πεδία.
iii.Πολύ καλή γνώση της αγγλικής και της ελληνικής και γνώση μίας (1) τουλάχιστον τρίτης γλώσσας.
2. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:
-  Βιογραφικό σημείωμα
-  Πρόταση-υπόμνημα που θα συνοψίζει το όραμα του/της υποψηφίου/ας για το MOMus.
- Υπεύθυνη δήλωση περί μη συνδρομής των προβλεπόμενων στην παρούσα κωλυμάτων, ασυμβιβάστων και λόγων σύγκρουσης συμφερόντων.

3. Για την έγκυρη υποβολή των υποψηφιοτήτων τους, δεν απαιτείται να επισυνάπτουν ή προσκομίζουν οι υποψήφιοι/ες τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα ή στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδρομή των προσόντων τους την ανταπόκρισή τους σε άλλο κριτήριο επιλογής της παρούσας πρόσκλησης. Προκειμένης ωστόσο της αξιολόγησής τους, θα πρέπει να έχουν επισημάνει κατάλληλα στο βιογραφικό τους σημείωμα τους τίτλους, βεβαιώσεις ή άλλα τέτοια έγγραφα. Τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις ή άλλα επίσημα έγγραφα ή στοιχεία που πιστοποιούν τη συνδρομή προσόντων ή ανταπόκριση σε κριτήρια επιλογής της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον δεν αναφέρονται σαφώς και συγκεκριμένα στο βιογραφικό σημείωμα, δεν πρόκειται να ληφθούν υπ' όψιν για την αξιολόγηση υποψηφίου/ας, ακόμη και αν προσκομίζονται μεταγενεστέρως. 
4. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 23:59:59.
5. Οι αιτήσεις με τα συνοδευτικά έγγραφα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@momus.gr  με παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου.
Στο θέμα θα πρέπει να αναγράφεται η ένδειξη:
Αίτηση συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση για τη θέση του/της Γενικού/ής Διευθυντή/ριας του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης.

6. Ο/Η  Γενικός/ή Διευθυντής/ρια του Μητροπολιτικού Οργανισμού Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού. 
7. Η επιλογή του/της καταλληλότερου/καταλληλότερης υποψήφιου/υποψήφιας γίνεται κατόπιν της εν γένει αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και της συνέντευξής τους από τα αρμόδια όργανα του Οργανισμού.
8. Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης θα αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του ΥΠΠΟΑ (www.culture.gr) και του ΜΟΜus (www.momus.gr). Επίσης, περίληψη της Προκήρυξης θα δημοσιευτεί σε δύο εφημερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας και σε δύο τουλάχιστον διεθνείς πλατφόρμες εξεύρεσης εργασίας.​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις