Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


​Διεθνής δημόσιος διαγωνισμός αρ. 2/2023 «Εργασίες ενίσχυσης του εδάφους, της θεμελίωσης και τμήματος της ανωδομής του Νοτιοανατολικού Πολυγωνικού Οθωμανικού Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας προκηρύσσει διεθνή δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την επιλογή αναδόχου για «Εργασίες ενίσχυσης του εδάφους, της θεμελίωσης και τμήματος της ανωδομής του Νοτιοανατολικού Πολυγωνικού Οθωμανικού Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας» στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» Υποέργο 2 του  Έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση Νοτιοανατολικού Πολυγωνικού Οθωμανικού Προμαχώνα Κάστρου Πάτρας Αχαΐας», με κωδικό ΟΠΣ 5076669.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση εργασιών ενίσχυσης του εδάφους,  της θεμελίωσης και τμήματος της ανωδομής του Νοτιοανατολικού, Πολυγωνικού, Οθωμανικού Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας, σύμφωνα με την εγκεκριμένη στατική μελέτη, στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014 – 2020» Υποέργο 2 του  Έργου «Στερέωση και Αποκατάσταση Νοτιοανατολικού, Πολυγωνικού, Οθωμανικού Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας Αχαΐας», το οποίο εκτελείται με αυτεπιστασία και απολογιστικά από την ΕΦΑ Αχαΐας. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθεί  ενίσχυση του εδάφους και της θεμελίωσης του Προμαχώνα με χρήση μικροπασσάλων, αποστραγγιστικές εργασίες, συρραφή των μεγάλων ρωγμών με ανοξείδωτους ελκυστήρες, φορτοεκφορτώσεις, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι, τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εβδομήντα μία χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και δεκαεννέα λεπτών (171.774,19€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, σαράντα μία χιλιάδων διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (41.225,81€) ΦΠΑ 24%, [εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: διακοσίων δεκατριών χιλιάδων ευρώ (213.000,00€)].

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις εγκεκριμένες πιστώσεις του έργου με κωδικό ΟΠΣ 5076669 και Κωδικό Εναρίθμου 2021ΕΠ00110032 της ΣΑΕΠ 0011 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (στον Α.Λ.Ε. 2420989001 "Έξοδα για λοιπές υπηρεσίες").

​​Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 03/04/2023 και ώρα 16:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr.

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  178161, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις