Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης και Ψηφιοποίησης 20.500 αντικειμένων του Πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου
Η Διεύθυνση Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων διενεργεί διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, προκειμένου να αναδειχθεί ανάδοχος του υποέργου 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ», στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149227) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.​

Συνολικός προϋπολογισμόε: 363.000,00€ (χωρίς ΦΠΑ) / 450.120,00€ (με ΦΠΑ).

CPV: 79131000-1, 79961000-8​

Κριτήριο ανάθεσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 03.04.2023 και ώρα 11.00 π.μ.

Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού: 03.04.2023 και ώρα 13.00.

Διάρκεια έργου: 16 μήνες​

Ημερομηνία:

14/03/2023 - 03/04/2023

Ώρα Έναρξης:

14:30

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

14/03/2023

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις