Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ηλεκτρονικός Ανοικτός Διαγωνισμός άνω των ορίων, για το έργο «Πλατφόρμα εργασιακών και ασφαλιστικών ζητημάτων των εργαζομένων στον τομέα της ΠΔΒ (Labor and Social Security Culture)», σύμβαση υπ’ αριθμ. 2 του έργου με κωδικό 5158639

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης ΣύγχρονηςΔημιουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) προκηρύσσειΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, για το έργο με τίτλο «Πλατφόρμαεργασιακών και ασφαλιστικών ζητημάτων των εργαζομένων στον τομέα της ΠΔΒ (Laborand Social Security Culture)», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα απόοικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, σύμφωνα μετις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι ητεχνική σχεδίαση, ανάπτυξη και παροχή συνοδευτικών – υποστηρικτικών υπηρεσιώνγια την Πλατφόρμα εργασιακών και ασφαλιστών ζητημάτων των εργαζομένων στοντομέα της ΠΔΒ (Labor and Social Security Cultural Platform). Στόχος του έργουείναι η νέα Πλατφόρμα να αποτελέσει το κεντρικό σημείο Ψηφιακής ταυτότητας τωνεργαζομένων και επαγγελματιών στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα αλλά καιτο βασικό δίαυλο επικοινωνίας αυτών με το ΥΠΠΟΑ. Η Πλατφόρμα θα αποτελέσει τηνμετεξέλιξη του Μητρώου Εργαζομένων του Πολιτισμού το οποίο υφίσταται σήμερα, μετον εμπλουτισμό αυτού με σημαντικές λειτουργικότητες και υπηρεσίες, οιβασικότερες εκ των οποίων θα είναι οι εξής: Λειτουργική Ενότητα Αιτήσεων /Εγγραφών, Λειτουργική Ενότητα Μητρώου Εργαζομένων, Λειτουργική Ενότητα Συλλογήςκαι Επισκόπησης Στοιχείων Απασχόλησης και Ασφάλισης, Λειτουργική ΕνότηταΑπόδοσης και Διαχείρισης Προνομίων και Επιβραβεύσεων, Λειτουργική ΕνότηταΑνακοινώσεων και Επικοινωνίας, Λειτουργική Ενότητα Διαχείρισης και ΑνάλυσηςΔεδομένων. Για την επίτευξη των παραπάνω θα πρέπει να παρασχεθούν υπηρεσίεςαφενός μεταφοράς δεδομένων από το υφιστάμενο Μητρώο Εργαζομένων του Πολιτισμού– ως στοιχεία αρχικοποίησης της νέας Πλατφόρμας – και αφετέρου σχεδίασης και αποκατάστασηςδιαλειτουργικότητας με συστήματα εργασιακού, ασφαλιστικού και πιθανόνφορολογικού ενδιαφέροντος, όπως το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, το ΟΠΣ ΕΦΚΑ, το Taxisnet κτλ.

Ημερομηνίες:

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολήςπροσφορών: Δευτέρα 12/06/2023 και ώρα 23:59 μ.μ.

Ηλεκτρονική αποσφράγιση τωνπροσφορών: Δευτέρα 19/06/2023 και ώρα 14:00


Ημερομηνία:

03/05/2023 - 12/06/2023

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

03/05/2023

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις