Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας διαβούλευσης, επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Ανοικτό Κάτω των Ορίων Διαγωνισμό για το Έργο «Κατασκευή εργοταξιακών υποδομών»

Η Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού ανακοινώνει τη διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης επί του Τεύχους Διακήρυξης που αφορά σε Ηλεκτρονικό Δημόσιο Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία και προϋπολογισμό κατώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής Νομοθεσίας για την  ανάθεση σύμβασης Έργου με τίτλο «Κατασκευή εργοταξιακών υποδομών» της Πράξης «SUB. 7.4.1 - Βοιωτία: Αποκατάσταση νότιας πύλης και τμήματος τείχους εκατέρωθεν αυτής στη μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα» με κωδικό 2022ΤΑ01400017 του Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας και καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση παρατηρήσεων / προτάσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή αρχείου "pdf".

Το εν λόγω Έργο, με προϋπολογισμό 160.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αφορά στην κατασκευή εργοταξιακού δρόμου, πλατείας ελιγμών εσωτερικά της Νότιας Πύλης και στα ριζά του βράχου εξωτερικά της πύλης και εν γένει διαμορφώσεις και κατασκευή ράμπας στην Βόρεια Πύλη της μυκηναϊκής ακρόπολης του Γλα.

Οι παρατηρήσεις, προτάσεις ή και τα σχόλια που υποβάλλονται στη διαβούλευση θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά της συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται, με πλήρη τεκμηρίωση. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου Οικονομικού Φορέα (Επωνυμία, e-mail) που υποβάλει σχόλιο / παρατήρηση / πρόταση.

Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ανάρτηση του Τεύχους Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Η παρούσα ανακοίνωση αναρτάται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.culture.gr.

Ημερομηνία:

06/11/2023 - 22/11/2023

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

06/11/2023

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις