Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανακοίνωση διενέργειας ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης επί του σχεδίου Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας και αντικεραυνικής προστασίας"

 Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί του σχεδίου Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας και αντικεραυνικής προστασίας» του Έργου με τίτλο «SUB.3.8 – Βελτίωση Χώρων και Υποδομών για τη Φιλοξενία Εκδηλώσεων Πολιτισμού σε Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία της ΕΦΑ Χαλκιδικής και Αγίου Όρους» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ5178102 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, και ενάριθμο στο ΠΔΕ 2023ΤΑ01400019, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ.

Ο προϋπολογισμός του προς προκήρυξη Υποέργου 2 «Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας και αντικεραυνικής προστασίας» ανέρχεται στα 177.400,00 € πλέον ΦΠΑ.

Η Δημόσια Διαβούλευση θα διεξαχθεί μέσω του ιστότοπου του ΕΣΗΔΗΣ: www.promitheus.gov.gr, βάσει των άρθρων 46 και 47 του ν. 4412/2016 για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης.

(07-11-2023 έως 22-11-2023)

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των παρατηρήσεων/προτάσεων/σχολίων γίνεται μόνο στον ανωτέρω ιστότοπο του ΕΣΗΔΗΣ σε σχετικό πεδίο του συστήματος ακολουθώντας τις οδηγίες που βρίσκονται αναρτημένες σε αυτόν και θα πρέπει να σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα, με αναφορά συγκεκριμένης ενότητας, παραγράφου ή και υποπαραγράφου στην οποία αναφέρονται. Επίσης, πρέπει να δίνονται τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου (όπως ονοματεπώνυμο/επωνυμία, τίτλος, e-mail).

Αριθμός Ανάρτησης Διαβούλευσης:  2023DIAB27355

Ημερομηνία:

07/11/2023 - 22/11/2023

Τόπος:

  • Χαλκιδική, Χαλκιδικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

07/11/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις