Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανάρτηση μελετών του έργου: «Αποκατάσταση Κήπων Ανακτόρου στο πρώην βασιλικό Κτήμα Τατοϊου»

Η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.4412/2016 (άρθρο 70), αναρτά στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΠΟ., την εγκεκριμένη (με την υπ' αρ. πρωτ. ΥΠΠΟ/427261/10-10-2023, ΑΔΑ: 98ΣΙ46ΝΚΟΤ-Θ0Η, Απόφαση), μελέτη του έργου με τίτλο «SUB. 2.3 – Αποκατάσταση κήπων Ανακτόρου στο πρώην Βασιλικό Κτήμα Τατοΐου», με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ: 5165757 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Για το εν λόγω έργο θα δημοσιευθεί, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, διακήρυξη  διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία του αρ.27 του ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), για την ανάδειξη αναδόχου.

​ 

Ημερομηνία:

14/11/2023 -

Τόπος:

  • Αχαρνές, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

16/11/2023

Έτος:

2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις