Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Γνωστοποίηση δημοσίευσης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου «Sub. 3.14 Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού στα κτήρια-μνημεία του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα (κτήριο Rex και Σικιαρίδειο)»

Σας γνωρίζουμε ότι, την 27/03/2024 δημοσιεύτηκε ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία του ν.4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) κάτω των ορίων, με αξιολόγηση μελέτης (αρ.50) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Sub. 3.14 Αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού στα κτήρια-μνημεία του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα (κτήριο Rex και Σικιαρίδειο)», με προϋπολογισμό 4.607.186,61€, πλέον Φ.Π.Α. 24% 1.105.724,79€, ήτοι συνολικού ποσού 5.712.911,40€ (ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας δημόσιας σύμβασης καθώς και η σχετική μελέτη καταχωρήθηκαν στον σχετικό ηλεκτρονικό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ - Δημόσια Έργα με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 206807 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία:

27/03/2024 -

Τόπος:

  • Αθήνα, Αττικής

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ημερομηνία Έκδοσης:

27/03/2024

Έτος:

2024
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις