Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
269861    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/6/2024 3:14:26 μμ
ΑΔΑ:
ΡΕ0Μ46ΝΚΟΤ-ΔΥ7    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/6/2024 4:10:41 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Θέμα:
«Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων του ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για την εκτέλεση του υποέργου 2 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΣΤΟΝ ΠΟΔΑ ΤΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΟΥ, ΕΝΕΤΙΚΟΥ, ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑ ΤΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ» στο πλαίσιο του ενταγμένου στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έργου «SUB. 7.5.4. - Στερέωση και Αποκατάσταση του Νοτιοδυτικού Ενετικού Κυκλικού Προμαχώνα του Κάστρου Πάτρας Αχαΐας», με κωδικό ΟΠΣ 5166519 και Κωδικό Εναρίθμου 2022ΤΑ01400063 της ΣΑΤΑ 014

Είδος Απόφασης:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Υπογράφων:
ΓΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
e.christou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/6/2024 1:10:42 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις