Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας-Θάσου με έδρα την Καβάλα και χωρική αρμοδιότητα την ΠΕ Καβάλας και νήσου Θάσου συνένωσε τις αρμοδιότητες της ΙΗ ΕΠΚΑ και 12ης ΕΒΑ για την ΠΕ Καβάλας και Θάσου. Είναι επιφορτισμένη σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή της αρχαιολογικής Νομοθεσίας και προστασίας των αρχαιοτήτων ακινήτων και κινητών από αρχαιοτάτων χρόνων, έως το 1830,
Η αρμοδιότητα της Εφορείας ανάγεται σε θέματα σχετικά με την προστασία, φύλαξη, επιστημονική έρευνα, συντήρηση, ανάδειξη και έκθεση στα Μουσεία των κινητών μνημείων αρχαίων, βυζαντινών και μεταβυζαντινών χρόνων, τον προγραμματισμό και εκτέλεση κάθε αρχαιολογικού έργου συντήρησης επισκευής ανάδειξης και διαμόρφωσης αρχαίων, βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων και την εν γένει διοικητική μέριμνα εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας αρχαιοτήτων.
ΥΑ 9405/23-2-1973: είναι η Υπουργική απόφαση με την οποία ιδρύθιηκε η Εφορεία με τη συγκεκριμένη χωρική αρμοδιότητα.
Ιδρύθηκε με το ΠΔ 104/2014 (ΦΕΚ 171/Α/28-08-2014) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 31 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α/31-10-2014) «Ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του Ν. 3448/2006 (Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνισμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις».
Η απόφαση ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥ/ΔΟΕΠΥ/275923/40952/379/24-10-2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2891/Β/29-10-2014) «Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού στις Περιφερειακές και Ειδικές Υπηρεσίες και στα Δημόσια Μουσεία αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς και στις Περιφερειακές Υπηρεσίες αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Αναστήλωσης Μουσείων και Τεχνικών Έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΥΟΝΕ/ΤΝΕ/295789/3260/37/5 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3114/Β/20-11-2014).
είναι το νομοθεττικό πλαίσιο με το οποίο συγκεκριμενοποιούντια οι αρμοδιότητες των Περιφεριακών Υπηρεσιών του ΥΠΟΠΑΙΘ.
Νόμος 3028/2002: είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που αφορά την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς εν γένει.
Με την απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΔΥ/ΔΙΟΙΚ/ΤΔΜΝ/276033/40980/36082/18068/27-10-2014 Απόφαση «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Οργανικών Μονάδων Επιπέδου Διεύθυνσης Υπηρεσιών της Κεντρικής, των Περιφερειακών, Ειδικών Περιφερειακών Υπηρεσιών και Δημοσίων Μουσείων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ΥΠΠΟΑ» ορίστηκε η προϊσταμένη της μονάδας.
 
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Εφορείας, όπως προκύπτουν από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας διαμοιράζονται σε δυο τομείς
Α. Διοικητικός τομέας που αφορά στη διοικητική μέριμνα της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας και μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως ακολούθως:
Α1. Η χορήγηση αδειών για κάθε είδους οικοδομική, γεωργική, βιοτεχνική εργασία σε γήπεδα που βρίσκονται πλησίων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων.
Α2. Η χορήγηση συναίνεσης για έκδοση αδείας λατομείων, μεταλλευτικών ερευνών, αιολικών πάρκων, εγκαταστάσεων σταθμών κινητής τηλεφωνίας εγκαταστάσεων πρατηρίων υγρών καυσίμων, ανασκαφής για μη αρχαιολογικό θησαυρό και εν γένει κάθε είδους εργασία για την οποία απαιτείται γνωμάτευση.
Α3. Η χορήγηση αδείας ελευθέρας εισόδου σε μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους, πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων, φωτογραφίσεων -κινηματογραφήσεων.
Α4. Η χορήγηση αδείας μελέτης μνημείων και αρχαιλογικών χώρων, η χορήγηση αδείας εξαγωγής αρχαίων και συγχρόνων έργων τέχνης, η χορήγηση αδείας μεταφοράς αρχαίου εντός της χωρικής αρμοδιότητος της Εφορείας.
Α5. Η παραπομπή προς τα Τοπικά Συμβούλια θέματα αρμοδιότητος; της Εφορείας για τα οποία απαιτείται γνώμη του Συμβουλίου, όπως η χορήγηση αδείας κατοχής αρχαίων, η χορήγηση αμοιβής για παράδοση αρχαίου, η έγκριση αποζημίωσης για στέρηση χρήσης γης, η χορήγηση αδείας πώλησης εντύπων.
Β. Επιστημονικός Τομέας που αφορά στην προστασία, ανάδειξη και μελέτη των αρχαίων και είναι:
Β1. Η εκτέλεση σωστικών ανασκαφών έν όψει εκτελέσεων έργων και οικοδομικών εργασιών σε γήπεδα όπου ανευρίσκονται αρχαιότητες.
Β2. Η αποκάλυψη, συντήρηση, αναστήλωση, έκθεση και η διαχείρηση εν γένει των αρχαιοτήτων ακινήτων και κινητών.
Β3. Ή επισήμανση, καταγραφή, ανασκαφή και ανάδειξη μη γνωστών μνημείων.
Β4. Η επιστημονική μελέτη και δημοσίευση μελετών σχετικών προς τα μνημεία, την ιστορία και τον πολιτισμό της περιοχής.
Β5. Η οργάνωση Συνεδρίων και εκθέσεων για την προβολή των αρχαιοτήτων.

Προϊστάμενος:

Δαδάκη Σταυρούλα
email προϊσταμένου: sdadaki@culture.gr

Αρχείο Προσωπικού:

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Κύπρου 14, 651 10 Καβάλα
Τηλ: +30 2510 228689 (Γραμματεία) και +30 2510 222246 (Λογιστήριο)
Fax: +30 2510 620753


E-mail: efakav@culture.gr

Πληροφορίες για τον πολίτη:

Στην αρμοδιότητα της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας - Θάσου ανήκουν τα Μουσεία Καβάλας, Θάσου και Φιλίππων καθώς και οι αρχαιολογικοί χώροι που βρίσκονται στο Νομό Καβάλας και στο νησί της Θάσου.
​​​​​​​​​​​​​
Aρχαιολογικοί χώροι αρμοδιότητας της Υπηρεσίας (επιλεγμένοι)
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις