Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης είναι:
α) Η τεχνική υποστήριξη μελετών και έργων της Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε. και της Γ.Δ.Α.Π.Κ..
β) Η εκπόνηση μελετών αποτύπωσης αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και μνημείων και η σύνταξη διαγραμμάτων χωρικών ρυθμίσεων αρμοδιότητας του ΥΠ.ΠΟ.Α.
γ) Η ανάπτυξη και σύνταξη τεχνικών οδηγιών-προδιαγραφών και προτυποποίηση αυτών.
δ) Η εφαρμοσμένη έρευνα υλικών συντήρησης.
ε) Ο έλεγχος συμπεριφοράς υλικών και τεχνικών στα μνημεία στο διηνεκές.
στ) Η δημιουργία βάσης δεδομένων στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται ιστορικά υλικά και υλικά του εμπορίου.
ζ) Η δημοσίευση του παραγόμενου έργου.
η) Η κατάρτιση και συνεχής επαναξιολόγηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου κατ’ έτος καθώς και η σύνταξη προτάσεων για την ένταξη νέων έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.
θ) Η πρακτική άσκηση φοιτητών και σπουδαστών ΑΕΙ - ΤΕΙ, εφόσον δεν προκύπτει δαπάνη που θα βαρύνει το ΥΠ.ΠΟ.Α., βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και σε θέματα αρμοδιότητας της Δ/νσης.

Η Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνικής Υποστήριξης Μελετών και Έργων Αναστήλωσης συγκροτείται από τα παρακάτω Τμήματα: α) Το Τμήμα Λίθου. β) Το Τμήμα Τεχνικών Ερευνών Αναστήλωσης και Προ- διαγραφών. γ) Το Τμήμα Αποτυπώσεων, Γεωπληροφορικής και Κτηματολογίου. δ) Το Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας.

Προϊστάμενος:

Χαραλαμπάκης Αντώνιος
email προϊσταμένου: acharalampakis@culture.gr

Υπάγεται:

Υπαγόμενα Τμήματα Υπηρεσίας:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Διεύθυνση: Ψαρομηλίγκου 23, 105 53 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 33 14 110​, +30 210 32 31 467


E-mail: detymea@culture.gr

Ετικέτες:

​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις