Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠ.ΠΟ.Α.

Περιγραφή - Αρμοδιότητες:

Το Τμήμα Κατάρτισης Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠ.ΠΟ.Α. είναι αρμόδιο για:
αα) Την κατάρτιση, επεξεργασία των υποβαλλόμενων προτάσεων, σε συνεργασία με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, των μακροπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα  δραστηριότητάς τους και αναθεώρηση του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) και εκτίμηση της επίπτωσης του Π.Δ.Ε. στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου.
ββ) Την αξιολόγηση, σε συνεργασία με το Τμήμα Κατάρτισης Τακτικού Προϋπολογισμού και Μ.Π.Δ.Σ.  ΥΠ.ΠΟ.Α., των αναμενόμενων ή πιθανών δημοσιονομικών επιπτώσεων των πολιτικών, προγραμμάτων ή δράσεων του Υπουργείου.
γγ) Την ευθύνη για τη συγκέντρωση των στοιχείων και τον συντονισμό των ενεργειών για τη σύνταξη και προώθηση της πρότασης χρηματοδότησης του Π.Δ.Ε. από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τη συνεργασία με αυτό σε όλα τα στάδια κατάρτισης και εκτέλεσης του Π.Δ.Ε.
δδ) Την έκδοση αποφάσεων ορισμού των εισηγητών εκκαθάρισης και των υπευθύνων λογαριασμού των έργων του Π.Δ.Ε. για την πληρωμή των εκτελούμενων από τις υπηρεσίες του Υπουργείου έργων όπου απαιτείται και έργων εξουσιοδότησης εκτελούμενων με ευθύνη Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
εε) Την παρακολούθηση των κατανομών και των απορροφήσεων των εγκεκριμένων πιστώσεων στο Π.Δ.Ε. σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο, τα ανώτατα όρια και τους στόχους του τριμήνου, την αναθεώρηση του Π.Δ.Ε. ανάλογα με το τι υπαγορεύουν οι καθορισμένες προθεσμίες, τη συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων για τις επιμέρους κινήσεις των τραπεζικών λογαριασμών των έργων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), τον έλεγχο και την επεξεργασία των γενικών απολογιστικών στοιχείων.
στστ) Την πληροφόρηση των φορέων εφαρμογής και των Υπηρεσιών που είναι υπεύθυνες για έργα Π.Δ.Ε. σχετικά με Συλλογικές Αποφάσεις Έργων και Μελετών και κοινοποίηση των οικονομικών στοιχείων αναλυτικά για τα έργα που αφορούν.
ζζ) Την ενεργοποίηση του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ/ΕΠΑ) του ΥΠ.ΠΟ.Α. σύμφωνα με την παράγραφο Α΄ του άρθρου 129 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), τη σύνταξη των προσκλήσεων, καθώς και τη μέριμνα για την έκδοση και δημοσιοποίησή τους.
ηη) Τη συγκέντρωση των προτάσεων των δυνητικών δικαιούχων για την ένταξη έργων στο ΤΠΑ/ΕΠΑ.
θθ) Τον έλεγχο της πληρότητας και αρτιότητας των προτάσεων για την ένταξη έργων στο ΤΠΑ/ΕΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α., που κατατίθενται από τους δυνητικούς δικαιούχους, την αξιολόγησή τους και την εισήγηση προς τον Γενικό ή Ειδικό Γραμματέα ή τον Περιφερειάρχη για την ένταξη των έργων στο ΤΠΑ/ΕΠΑ του Υπουργείου.
 
ιι) Την αξιολόγηση του ΤΠΑ/ΕΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α., καθώς και της πρότασης αναθεώρησής του, όταν διαπιστώνεται σχετική ανάγκη.
 
ιαια) Τη σύνταξη έκθεσης ολοκλήρωσης του ΤΠΑ/ΕΠΑ του ΥΠ.ΠΟ.Α.
ιβιβ) Τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.    ​

Προϊστάμενος:

Τσιγώνιας Θωμάς
email προϊσταμένου: thtsigonias@culture.gr

Υπάγεται:

Στοιχεία Επικοινωνίας:

​Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα ​
Τηλέφωνο: +30 213 132 2726E-mail: dpda@culture.gr
​​​​​​​​​​​​​
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις