Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Σύσταση Ιδρύματος
Η έγκριση σύστασης ενός Ιδρύματος εντάσσεται στην αρμοδιότητα του υπ..αριθ. νόμου 4182 (ΦΕΚ Α’185/10-09-2013).

Τα στάδια που ακολουθούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας είναι τα εξής:
α. Υποβολή αίτησης και συμβολαιογραφικής ιδρυτικής πράξης προς το Υπουργείο Οικονομικών από τον ενδιαφερόμενο (Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών / Γεν. Δ/νση Δημ.Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων / Δ/νση Εθνικών Κληροδοτημάτων / Τμήμα Α΄ / Τ.Κ. 10184 , Κολωνού 2 Αθήνα)
β. Αποστολή του σχετικού φακέλου από το Υπουργείο Οικονομικών στο ΥΠΟΠΑΙΘ για διατύπωση απόψεων επί της συστάσεως του Ιδρύματος και της κύρωσης του Οργανισμού του. (Λαμβάνεται υπόψη η πολιτιστική δραστηριότητα και η επάρκεια της περιουσίας του)
γ. Κατόπιν θετικής γνωμοδότησης του ΥΠΟΠΑΙΘ συντάσσεται από το Υπουργείο Οικονομικών ο οργανισμός του ιδρύματος σε πάπυρο και η αιτιολογική του έκθεση.
δ. Τελική υπογραφή κατά σειρά από τα συναρμόδια Υπουργεία και τελικά από τον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Σύγχρονος Πολιτισμός, Πολιτιστικές Δράσεις
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις