Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πολιτιστική χορηγία

- Η Πολιτιστική Χορηγία είναι ένας θεσμός της ελληνικής πολιτείας που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση του πολιτισμού από πόρους προερχόμενους από τον ιδιωτικό τομέα. Η Πολιτιστική Χορηγία δεν σχετίζεται με τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού από δημόσιους πόρους.  
 
- Χορηγός μπορεί να είναι κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, του ιδιωτικού δικαίου που προβαίνει σε πολιτιστική χορηγία  με αντιστάθμισμα την προβολή του κοινωνικού του προσώπου και της ευποιίας του.

- Αποδέκτες  χορηγίας  μπορούν  είναι να είναι όχι μόνο οι  Δημόσιες Υπηρεσίες αλλά και κάθε μη κερδοσκοπικός οργανισμός που επιδιώκει , κατά το καταστατικό του, σκοπούς πολιτιστικούς.
 
- Το Τμήμα Χορηγιών και Δωρεών της Διεύθυνσης Εποπτευομένων  Φορέων,  Χορηγιών και Δωρεών του Υπουργείου Πολιτισμού είναι αρμόδιο, μεταξύ άλλων, για την  ανάληψη πρωτοβουλιών προσέλκυσης χορηγών και προβολής του θεσμού της πολιτιστικής χορηγίας  και παρέχει κάθε εύλογη συνδρομή  επιδιώκοντας  στην  εξυπηρέτηση και  τον  συντονισμό   μεταξύ των Χορηγών και των Αποδεκτών Χορηγίας.  Ειδικότερα:

- Παραλαμβάνει τις υποβαλλόμενες σε αυτό συμβάσεις που έχουν συναφθεί μεταξύ Χορηγού και  Αποδέκτη της Χορηγίας, και εισηγείται , στον Υπουργό Πολιτισμού για την έκδοση  πράξης χαρακτηρισμού της  σύμβασης ως  σύμβασης πολιτιστικής χορηγίας προκειμένου να επέλθουν οι συνέπειες που διαγράφονται στο άρθρο 12 του Ν.3525/2007 (όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 11 παρ. 4 του Ν. 3842/2010) σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται Έκπτωση πολιτιστικών χορηγιών από το εισόδημα ως εξής :
 
Το χρηματικό ποσό ή η αξία της παροχής μετά από χρηματική αποτίμηση αυτής από ειδική εκτιμητική επιτροπή, που προσφέρεται ως πολιτιστική χορηγία, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εκπίπτει εξ ολοκλήρου από το φορολογητέο εισόδημα του φορολογουμένου ή τα ακαθάριστα εισοδήματα της επιχείρησης που προσέφεραν τη χορηγία. Το αφαιρούμενο συνολικό ποσό δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνολικού φορολογούμενου εισοδήματος ή των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης που προσέφερε τη χορηγία. 

Επισυνάπτονται αρχεία:
α) Nόμος 3525/2007(ΦΕΚ16/Α/26.01.2007), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σύμφωνα με τον οποίο προβλέπονται κίνητρα για φυσικά και νομικά πρόσωπα ώστε να προβούν σε πολιτιστικές χορηγίες.
β)  Πρότυπα αίτησης του Χορηγού και συμβάσεων Πολιτιστικής Χορηγίας  μεταξύ Χορηγού και Αποδέκτη Χορηγίας.
γ)  Δράσεις και προγράμματα του ΥΠ.ΠΟ. που επιδέχονται Πολιτιστική Χορηγία με δυνατότητα επικαιροποίησής τους ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Επικοινωνία​: ​xorigia@culture.gr

Αγγελική Πελέκη, 213 13 22 232, apeleki@culture.gr​
Προϊσταμένη Τμήματος Χορηγιών

Εισηγητές :
​Κατσαρός Αλέξανδρος,  2131322272, akatsaros@culture.gr​​
Νιάνιου Νίκη,  2131322645, nnianiou@culture.gr
Μουλαΐμη Βασιλική, 2131322324, vmoulaimi@culture.gr


Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ετικέτες:

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Χορηγίες, Σύγχρονος Πολιτισμός
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις