Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Δικαιολογητικά επιχορηγήσεων μητρώου πολιτιστικών Φορέων
Οι φορείς για τους οποίους έχει ανακοινωθεί ποσό επιχορήγησης θα πρέπει να προσκομίσουν στη Διεύθυνση από την οποία εξετάστηκε το αίτημα τους τα κάτωθι δικαιολογητικά : _x000D_
_x000D_
1. ΦΕΚ ή Καταστατικό του προς επιχορήγηση οργανισμού, θεωρημένο από Πρωτοδικείο συνοδευόμενο από πιστοποιητικό τροποποιήσεων._x000D_
2. Ασφαλιστική και Φορολογική ενημερότητα βεβαιωμένες από τις αρμόδιες υπηρεσίες_x000D_
3. Ταμειακά υπόλοιπα από λογαριασμούς που διατηρεί ο φορέας σε τραπεζικά ιδρύματα βεβαιωμένα από τις αντίστοιχες τράπεζες συνοδευόμενη από Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/96) του φορέα ότι δε διατηρούν άλλους τραπεζικούς λογαριασμούς πέραν αυτών που φαίνονται τα ταμειακά του υπόλοιπα. Στην ίδια δήλωση θα μπορεί να δηλωθεί ότι τα ταμειακά υπόλοιπα που υπάρχουν (αν είναι σημαντικό ποσό) αφορούν ανειλημμένες υποχρεώσεις του οργανισμού_x000D_
4. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν 1599/96) του φορέα σχετικά με το ΦΜΥ και το ΦΠΑ.. Σε περίπτωση που δεν υπόκειται σε ΦΠΑ θα πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου. Σε περίπτωση απαλλαγής από ΦΜΥ χρειάζεται να προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση βεβαιωμένη από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία θα δηλώνεται η απαλλαγή. Σε περίπτωση που υπόκειται σε καθεστώς ΦΠΑ ή/και ΦΜΥ, υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από Δ.Ο.Υ. στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν οφειλές σε ΦΠΑ & ΦΜΥ σε συγκεκριμένη ημερομηνία._x000D_
5. Βεβαίωση της αρμόδιας Υ.Δ.Ε. περί υποβολής Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και Απολογισμού – Ισολογισμού προηγούμενου έτους για επιχορηγήσεις από κρατικούς φορείς που το σύνολό τους ξεπερνά τις 150.000,00 € ετησίως. Σε περίπτωση που δεν επιχορηγείται με το παραπάνω ποσό από κρατικούς φορείς (ανά έτος), θα πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχη Βεβαίωση από την ΥΔΕ._x000D_
6. Βεβαίωση της Δ39-Διεύθυνσης Ν.Π.Δ.Δ. του Γ.Λ.Κ. περί υποβολής οικονομικών στοιχείων για επιχορηγήσεις από κρατικούς φορείς άνω των 293.000,00 € ετησίως. Σε περίπτωση που δεν επιχορηγείται με το παραπάνω ποσό από κρατικούς φορείς (ανά έτος), θα πρέπει να υποβληθεί αντίστοιχη βεβαίωση από τη Δ39 (σχετική με τη μη αναγκαιότητα υποβολής οικονομικών στοιχείων)_x000D_
_x000D_
_x000D_
Μετά την έκδοση της απόφασης επιχορήγησης και την ολοκλήρωση της δράσης για την οποία επιχορηγήθηκε ο φορέας, θα πρέπει να υποβληθεί οικονομικός και καλλιτεχνικός απολογισμός όλης της δράσης όπως και οι φωτοτυπίες των παραστατικών για το ποσό με το οποίο ο φορέας επιχορηγήθηκε από το ΥΠΠΟΤ.

Τόπος:

  • Ελλάδα

Είδος πληροφορίας για τον πολίτη:

Μουσική, Σύγχρονος Πολιτισμός
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις