Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Διεθνής Δημόσιος Ανοικτός Διαγωνισμός για το Υποέργο 4 με τίτλο «Προμήθεια και Τοποθέτηση Μεταλλικών Στοιχείων» του έργου «Μερική Ανάδειξη της Πόλης της Αρχαίας Αιανής» (MIS 5035343)

​Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης προκηρύσσει Διεθνής Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής.

Αντικείμενο του εν θέματι διαγωνισμού αποτελεί η επιλογή αναδόχου για την προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες για την στατική ενίσχυση του υφιστάμενου μεταλλικού στεγάστρου στο χώρο με τη συμβατική ονομασία «Σπίτι με τις Σκάλες» (τμήμα Α) και για την προστασία από βραχοπτώσεις των μονοπατιών περιήγησης (τμήμα Β), στον Αρχαιολογικό χώρο της Αρχαίας Πόλης Αιανής.                 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 44316000-8 Σιδηρικά είδη, 44310000-6 Προϊόντα από σύρμα

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν εξήντα χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (160.564,52€) μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: εκατόν ενενήντα εννέα χιλιάδες εκατό ευρώ (199.100,00€), ΦΠΑ: τριάντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια τριάντα πέντε ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (38.535,48€).

Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις της Πράξης (MIS 5035343) «Μερική Ανάδειξη της Πόλης της Αρχαίας Αιανής» με ενάριθμο κωδικό 2020ΕΠ00510005, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Ο εν θέματι διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης http://www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την Πέμπτη 13 Απριλίου 2023 και τοπική ώρα 14:00.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις