Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απόφαση κατακύρωσης του τμήματος Β «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων για την προστασία από βραχοπτώσεις» και ματαίωσης του τμήματος Α
​Απόφαση κατακύρωσης του τμήματος Β «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων για την προστασία από βραχοπτώσεις» και ματαίωσης του τμήματος Α «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων για την ενίσχυση του υφιστάμενου στεγάστρου στο χώρο Σπίτι με της Σκάλες» του Διεθνή Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού 02/2023 «Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικών Στοιχείων» του Υποέργου 4: «Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικών Στοιχείων», στο πλαίσιο του έργου «Μερική Ανάδειξη της Πόλης της Αρχαίας Αιανής» της Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5035343 στον κωδικό ΣΑ 2020ΕΠ00510005 της ΣΑΕΠ0051 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.


Απόφαση Κατακύρωσης του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με προϋπολογισμό ανωτέρου του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας, για την επιλογή οριστικού αναδόχου του τμήματος Β «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων για την προστασία από βραχοπτώσεις» του Υποέργου 4: «Προμήθεια και τοποθέτηση Μεταλλικών Στοιχείων» (CPV: 44316000-8, 44310000-6) και ματαίωσης του τμήματος Α «Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών στοιχείων για την ενίσχυση του υφιστάμενου στεγάστρου στο χώρο Σπίτι με της Σκάλες»  στο πλαίσιο του έργου «Μερική Ανάδειξη της Πόλης της Αρχαίας Αιανής» της Ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Δυτική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό MIS 5035343 στον κωδικό ΣΑ 2020ΕΠ00510005 της ΣΑΕΠ0051 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 178709) ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2/2023

Ημερομηνία:

03/07/2023 -

Τόπος:

  • Κοζάνη, Κοζάνης

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Ημερομηνία Έκδοσης:

03/07/2023
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις