Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Πρόσκληση σε διαδικασία ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης επί σχεδίου Διακήρυξης για: "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού-σχεδιασμός και εγκατάσταση λογισμικού και εφαρμογών" του έργου: «Καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ και χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στο ΑΜΜ»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση μη δεσμευτικής συμμετοχής, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων επί σχεδίου Διακήρυξης και Παραρτημάτων (Τεχνική Περιγραφή, Φύλλα Συμμόρφωσης, Κριτήρια Αξιολόγησης, Υποδείγματα Εγγυητικών) που αφορούν στην: "Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού-σχεδιασμός και εγκατάσταση λογισμικού και εφαρμογών" του έργου: «Καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ και χρήση αναδυόμενων τεχνολογιών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσαράς με στόχο την Εξωστρέφεια και την ανάδειξη των Ψηφιακών Πολιτιστικών Πόρων της Περιφέρειας Κρήτης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΚΡΗΤΗ 2014-2020" με κωδικό ΟΠΣ 5031332.

Ο προϋπολογισμός της Πράξης ανέρχεται στις διακοσίες δύο χιλιάδες ευρώ (202.000,00 €) (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) [προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:162.903,23€ | σύνολο ΦΠΑ: 39.096,77€].

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (ήτοι μέχρι και τις 6/11/2020)

Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr).

Τα σχόλια μπορούν να υποβληθούν για το σύνολο της διαβούλευσης -άμεσα και αυτόματα- μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., συμπληρώνοντας τα υποχρεωτικά πεδία στην Καταχώρηση Σχολίου, με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή/επικόλληση για κάθε παράγραφο ή/και άρθρο ή/και για το σύνολο του σχεδίου Διακήρυξης.

Επισημαίνεται ότι, γενικότερα, στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ δεν υπάρχει η δυνατότητα επισύναψηςψηφιακών αρχείων. Ανάλογα αρχεία μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr, και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο και κρίνονται σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. χάρτες, φωτογραφίες κλπ.).

Επισημαίνεται, επίσης, ότι κάθε αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο Καταχώρηση Σχολίου, δεν θα πραγματοποιείται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής -εφόσον επιθυμεί την ανάρτησή τους. Σε κάθε περίπτωση, τα σχόλια που αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση diavoulefsi@eprocurement.gov.gr κοινοποιούνται και στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη σχετική διαβούλευση.

Μετά το πέρας της προθεσμίας διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στον ιστότοπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (www.culture.gr) με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία, όπου και θα αναρτηθούν οι παρατηρήσεις που, τυχόν, υποβλήθηκαν.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή στη διαδικασία της ανοικτής Δημόσιας Διαβούλευσης.

Ημερομηνία:

22/10/2020 - 06/11/2020

Τόπος:

  • Ηράκλειο, Ηρακλείου

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Ευρωπαικά και Διεθνή Αναπτυξιακά Προγράμματα, Ευρωπαϊκή Ένωση, Μουσεία, Πληροφορία και Επικοινωνία, ΥΠ.ΠΟ. και ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, Συγχρηματοδοτούμενα έργα

Ημερομηνία Έκδοσης:

22/10/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις