Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Προκήρυξη για την κάλυψη θέσεων επιπέδου Τμήματος του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (ΟΔΑΠ) με Αναπληρωτές Προϊσταμένους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθ. 43 του του ν. 4761/2020.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων (Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού) κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 4 και 5 του άρθ. 43 του ν. 4761/2020 προκηρύσσει τις ακόλουθες θέσεις ευθύνης επιπέδου Τμήματος:
α) Τμήμα Αποθήκευσης και Διακίνησης Προϊόντων και Βιβλίων, της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Παραγωγών, Πωλήσεων και Προβολής.
β) Τμήμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Εκδόσεων και Εφαρμογών της Διεύθυνσης Εκδόσεων και Ψηφιακών
Εφαρμογών.
γ) Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει την 6.10.2021 και λήγει την 2.11.2021.
Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της σχετικής προκήρυξης (ΑΔΑ: Ψ1ΤΩ46ΜΖΜ4-ΦΚΩ) καθώς και το συνημμένο σε αυτό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α' με υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας και βιογραφικού σημειώματος.

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις